Kitaplar | Konular | Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

KISALTMALAR
ÖNSÖZ
ÎKİNCÎ BASKININ ÖNSÖZÜ
KITAB-I MUKADDESTEN SEÇMELER
GİRÎŞ
BİRİNCİ BÖLÜM
KİTAB-I MUKADDES NEDİR?
A - KlTAB-I MUKADDES SÖZÜNÜN ANLAMI
B - KITAB-I MUKADDESİN TASNİFİ
1 - ESKİ AHlD
2 - YENi AHlD
C - KÎTAB-I MUKADDES ÜZERiNDE YAPILAN ÇALIŞMALAR
1 - GENEL OLARAK TENKlD İLMİ
a - Dış Tenkid
b - İç Tenkid
1) Basit Tenkid:
2) Derîn Tenkid:
2 - MİLAT ÖNCESİ YÜZYILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
3 - MİLAT SONRASI İLK YÜZYILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
4 - İSLAM DÜNYASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
5 - HRISTİYAN BATI DÜNYASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
İKİNCİ BÖLÜM
İNCİLLER
A- ÎNCİL KELİMESİ VE ANLAMI
1- KELİMENİN MENŞEİ
2- HRÎSTİYANLIKTA VAHİY VE İLHAM ANLAYIŞI
3- HRİSTİYANLIKTA PEYGAMBERLİK ANLAYIŞI
B- İNCİL VEYA İNCÎLLER
1- ÎNCÎLLERİN TEKLİCî VEYA ÇOKLUĞU MESELESİ
2- KONSÎLLER VE YENİ AHİDİN KANONÎZASYONU
3- KİLİSE TARAFINDAN SAHTE (APOKRİF) SAYILAN İNCÎLLER
4- BARNABA İNCİLİ
C- DÖRT İNCİL
1- DÖRT İNCİLİN DÎLİ
2- DÖRT İNCİLİN YAZARLARI
3- DÖRT İNCİLİN YAZILIŞ TARİHLERİ
4- DÖRT İNCİLİN ELDE MEVCUT EN ESKİ NÜSHALARI
5- DÖRT İNCİLİN İLK MATBAA BASKILARI
6- DÖRT İNCİLİN MUHTEVASI
a-Muharref Dörtİncİle Göre Hz. İsa'nın Hayatı
1) Hz.îsa'nın Gençliği Hakkında indilerde Bilgi Olmayışı
2) Muharref İndilere Göre Hz.îsa'nın Cinsel Hayatı
b- Muharref Dört İncillerde Geçen Hz.İsa'run Mucizeleri
1) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Hastaları Tedavi Etmesi
2) Muharref İncillere Göre Cinleri Çıkarması veya Kovması
3) Muharref İncillere Göre Gelecekte Olacağını Haber Verdiği Hadiseler
4) Muharref İncillere Güre Hz. İsa'nın Suretinin Değişmesi
5) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Ölüleri Diriltmesi
6) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Yiyeceği, İçeceği Arttırması ve Malı Bereketlendirmesi
7} Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Su Üstünde Yürümesi
8) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Fırtınayı Dindirmesi
9) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Suyu Şaraba Çevirmesi
c- Muharref Dört İncilde Geçen Hz.İsa'mn Vaaz ve Nasihatleri
1) Muharref incillere Göre Hz. İsa'nın Kendisine Karşı Olanlara Karşı Tutumu ve Hitap Tarzı
2) Muharref İncillere Göre Dostlarına Karşı Tutum ve Davranışları
3) Muharref İncillere Göre Annesine ve Kardeşlerine Karşı Tutumu
4) Muharref İncillere Göre Hz.îsa'nın İncir Ağacına Lanet Olayı
5) Muharref İncillere Göre Hz.İsa'da Hayvan Sevgisi, Onun Hayvanlara Saldırması
6) Muharref incillere Göre Hz.isa'nm İnsanı, Kendi Bedenine Eziyet Etmeye Teşvik etmesi
7) Muharref İncillere Göre Hz.îsa'nın Sözlerinde Kin ve Nefret Unsurları
8) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Kölelik Anlayışı
9) Muharref încillere Göre Hz. İsa'da Irk Ayırimi
10) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Sözlerinde Erkeklerin Kendilerini Hadım Etmeye ve Evlenmemeye Teşvik Edilmeleri
11) Muharref İncillere Göre Hz Isa'nın Sözlerinde Kadın Haklari ve Boşanma
12) Muharref İncillere Göre Hz.Isa'nın Sözlerinde Servet Düşmanlığı ve Tembellik
13) Muharref İnciller ve Komünizm
14) Muharref İncillerde Sömürü ve Faiz Anlayışı
7- DÖRT İNClLDE GÖRÜLEN ÇELİŞKİLER
a- Muharref İncillerde Hz.Isa'nın Nesebi Konusunda Görülen Çelişkiler
b- Muharref încillerde Hz.Yahya ile İlgili Çelişkiler
c- Muharref încillerde Dans Sahneleri
d- Muharref încillerde Havarilerle ilgili Çelişkiler
e- Muharref İncillerde Kızı için Yardım isteyen Kadının Milliyeti ve Memleketi ile İlgili Çelişkiler
f- Muharref İncillerde Hz.Isa'nın
g- Hz İsa'nın Tutuklanma Gecesinde Meydana Gelen Hadiseler ile ilgili Olarak Görülen Çelişkiler
h- Muharref İncillerde Hz.İsa'nın Kudüs'e Giderken Bindiği Hayvan Konusundaki Çelişkiler
i- Lanetlenen incir Ağacı Konusunda Görülen Çeiişkiler.
j- Muharref încillerde Hz.îsa'nın Kendi Nefsi için Şehadeti Konusunda Görülen Çalişkiler
k- Muharref încillerde Hz.İsa'mn Muhakeme Edilmesi, Çarmıha Gerilmesi ve Yeniden Dirilmesi ile ilgili Olarak Görülen Çelişkiler
l- Muharref incillerde Görülen Diğer Çelişkiler
SONUÇ
BİBLİYOGRAFYA
İNDEKS