Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Saban Kuzgun > Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri > 9) Muharref încillere Göre Hz. İsa'da Irk Ayırimi

9) Muharref încillere Göre Hz. İsa'da Irk Ayırimi

Muharref İndiler iyice incelendiği zaman bu kitaplarda Hristiyanhğm bir taraftan cihanşümul bir din olduğunu gösteren ifadeler görülürken, öbür taraftan onun sadece İsrail ırkına tahsis edilmiş bir din olduğunu gösteren ibarelere de rastlanır. Bu ibarelerde İsrail ırkı yüceltilrnekte, diğer ırklar ise aşağılanmaktadır.


Hristiyanlar, Yahudilerin kutsal kitabı "TanalY'ı, Eski Ahit adı ile kabul elliklerinden, Tanahta geçen bütün ırkçı ifadeleri aynen benimserler. Başta Tevrat olmak üzere Tanahta yer alan diğer kitapların tamamı, ırkçı ve siyonist fikirlerle doludurlar. Diğer ırklar bu kitaplarda ikinci sınıf insanlar olarak tarif edilirler. İşte Eski Ahide paralel olarak Yeni Ahidde, özellikle İndilerde aynı anlayış ve zihniyet devam etmektedir. Muharref İndilere göre Hz. İsa, kendisi bir İsrailli Yahudi olarak İsrailli olmayanları köpeklerle eşit tutmaktadır. İsrail ırkının üstünlüğünü ve kendi davetinin sadece İsrail oğullarına tahsis edilmiş olduğunu gösteren şu pasaj konuyu açık bir şekilde ortaya koymaktadır: "İsa oradan çıkıp Sur ve Sayda taraflarına çekildi. İşte Kenanlı bir kadın o sınırlardan


188) T.S. Elıot, The İdea of a Christian Sociely, LondonJvlCMLKJI, p.51-52


283


geldi ve "Ya rab bana merhamet eyle, sen ey Davud oğlu! Kızım çok kötü bir halde cine tutulmuştur' diye bağırdı, fakat Isa ona bir söz cevap vermedi. Şakirtleri gelip 'Onu uzaklaştır, çünkü arkamızdan bağırıyor' diyerek ona yalvardılar. İsa cevap verip dedi: 'Ben İsrail evinin kaybolmuş koyunlarından başkasına gönderilmedim.; Fakat kadın geldi ve 'Ya rab, bana yardım et!' diye ona tapındı. İsa cevap verip dedi: 'Çocukların ekmeğini alıp onu köpeklere atmak iyi değildir.' Fakat kadın dedi: 'Evet ya rab, zira köpeklerde efendilerinin sofrasından düşen kırıntılardan yerler" (189). Hz. îsa'ya nisbet edilen bu ifadeye göre İsrail halkı, yani Yahudiler koyundurlar, İsrail ırkından olmayanların hepsi köpektirler dolayısı ile Kenanlı kadın da köpektir. İndiler İsrail ırkından olmayanları sadece köpeğe benzetmez, bazen de onları domuza benzetirler. Matta İncilinde bu konuda şöyle söylenmektedir: "Mukaddes olanı köpeklere vermeyin ve incilerinizi domuzların önüne atmayın; ki onları ayakları altında çiğnemesinler" (190).


Yukarda nakledilen birinci pasaja göre cin çıkarmakla ün yapmış olan Hz.îsa, yolda yürürken kızı cinlere tutulmuş olan Kenanlı bir kadınla karşılaşıyor, kadın ondan kızını cinlerden kurtarmasını isteyince Hz. İsa ona, "Ben sadece İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gönderildim" diye cevap veriyor. Yani kadın ona geliyor, davetine inandığını, mucizelerini tasdik ettiğini belirterek kızı için kendisinden yardım istiyor, onu cinlerden kurtarmasını istiyor. Hz. İsa ise yardım teklifini reddediyor, dolayısı ile kadının kendisine iman etmesini de kabul etmemiş oluyor, görevinin sadece israil kavmine mahsus olduğunu, başka kavimlerden insanlarla


1S9) Kitab-ı Mukaddes,Matta, 15 :21-27 \Markos,l :24-30 190) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 7 : 6-8


284


ilgilenemiyeceğini ifade ediyor. Bu nasıl bir vahiydir ki, belli bir ırktan olanlara sunuluyor, başka ırktan olanlara sunulamı-yor? Yoksa Allah "Şu ırkın insanlarına yardım et, onları imana davet et, şu ve şu ırkın insanlarını imana davet etme "mi buyuruyor? Kadının yardım istemedeki ısrarı üzerine Hz. İsa'nın ona vermiş olduğu ikinci cevabı çok daha entresandır. O, ikinci cevabında şöyle söylüyor: "Sofradaki çocukların ekmeğim alıp köpeklere atmak caiz değildir". Bu nasıl bir tebliğ anlayışıdır? O, kendisine iman etmiş birine "Sen köpeksin" diye nasıl söyleyebiliyor? "Şayet sana yardım eder, kızını iyileşririrsem Yahudi kavminin hakkı olan bir şeyi sana vermiş ve Yahudi kavmine haksızlık etmiş olurum" şeklinde konuşan bir kişi, nasıl ilâhlık mertebelerine çıkarılıyor? Bunu anlamak mümkün değildir, insan suretinde yer yüzünde tecelli etmiş olan bir ilâh, yarattığı kulları arasında ayırım yapıp kendisine irnan eden bir kuluna "Sen köpeksin, sana • yardım edemem" diye hi tabedebilir mi?


Burada akla başka bir husus daha gelmektedir. İndilerde yer alan bu pasajdaki teşbihte bir hata olmalıdır. İsrail ırkından olmayan birine yardım edilmesini, sofrada oturan Yahudi çocuklarının ekmeklerinin alınıp köpeklere atılmasına benzetilmesinde teşbih kuralları açısından hata vardır. Sofrada oturan çocukların ekmeklerinin alınıp köpeklere verilmesi halinde çocukların ekmekleri eksilir ve onlar aç kalabilir. Ama Kenanlı kadının kızının tedavi edilmesi halinde, Yahudi çocuklarına sunulan davette bir eksilme ve onların zarara uğraması söz konusu olamaz. Muharref înciller Hz.İsa'ya böyle söylettirdiklerine göre, acaba Hz. İsa'nın Kenanlı kadının kızını tedavi etmesi halinde davet ve tebliğ enerjisinin bir kısmı eksilecek miydi? O kızı tedavi edince Yahudi çocuklarım tedavi etmez hale mi gelecekti? Yoksa onun bir tedavi kontenjanı vardı da kız çocuğunu tedavi


285


etmesi halinde bu kontenjan mı doluyordu? İndilerin naklettiğine göre sonunda Hz. İsa, yine bu kızı tedavi etmiş olduğuna göre, sofradaki çocuklann ekmeğini köpeklere atmış olmuyor mu? Bu, kendi mantığına göre bir suç değil mi?


Hz. isa'nın Kenanlı kadına vermiş olduğu ikinci cevaptan sonra kadının ona söylemiş olduğu söz de çok önemlidir. Muharref İndiler, kadına "Köpekler de efendilerinin sofralarından düşen kırıntıları yerler" dedirtmek sureti üe Yahudi ırkının üstünlüğünün herkes tarafından kabul edilmesinin gerekli olduğunu zımnen empoze etmektedirler. Bu cevaba göre, Yahudi olmayanlar tıpkı bu kadın gibi Yahudiler karşısında ikinci sınıf insanlar olduklarını kabul etmelidirler. Bu durum onların kaderidir ve onlar kaderlerine razı olmalıdırlar. Böylece Yahudi asıllı olmayan Hristiyanlar, Yahudi ırkının üstünlüğünü otomatik olarak kabul etmeli ve buna itiraz etmemelidirler. Günümüzde hemen hemen bütün Hristiyan dünyasının İsrail devletine kayıtsız şartsız destek vermesinin temelinde yatan esas faktör İndilerde sunulan bu fikirdir.


Geçmişte yapılmış olduğu iddia edilen Yahudilere yönelik katliamların büyük çoğunluğu, Yahudi yazarlar tarafından ortaya atılmış abartmalı haberlerdir. Filhakika orta çağlarda zaman zaman Hristiyan devletlerin Yahudilere yönelik katliamlar yaptıkları ve Yahudilere zulüm ve işkenceler yaptıkları güvenilir kaynaklarda müşahede edilmektedir. Ancak bu haberler, günümüzde ana kaynaklarda bulunanlardan çok daha mübalağalı şekilde abartılarak yazılmaktadır. Bu abartmalı haberlerin arkasında gizli bîr niyet vardır, o da bütün dünyaya Yahudi ırkım sürekli zulüm gören, mazlum ve himayeye mazhar bir ırk olarak göstermek, diğer milletlerin merhamet duygularını istismar ederek Yahudilere sempati duyulmasını sağlamaktır. İkinci dünya savaşından


286


bu yana bütün dünyada sinema, tiyatro, radyo, televizyon, gazete, dergi, mecmua vb. bütün basın ve yayın organlarında yürütülmekte olan Yahudilere acındırma, onların düşmanlarına kin duydurtma programlarının esas gayesi işte budur.


Muharref İndilere göre kendisi ırkçı bir mantıkla hareket eden ve konuşan Hz.tsa, öğrencilerine de aynı mantık çerçevesinde hareket etmelerini emretmiş ve Yahudi ırkından olmayanları tedavi etmemelerini, onlara vaaz etmemelerini tenbih etmiştir. Hz. İsa, irşada gönderdiği öğrencilerine şöyle hitabetmektedir: Milletler yoîuna gitmeyin ve SamiriyelÜerin şehirlerinden hiçbirine girmeyin; fakat daha ziyade İsrail evinin kaybolmuş koyunlarına gİdin"(191). Kendisi başka milletlerden insanları İmana davet etmeyen Hz.îsa, Havarilerden de aynı şekilde hareket etmelerini istemektedir.


Yukardaki paragrafa göre Hz. İsa, ırkçılıkta o kadar ileri gitmektedir ki, kavmiyetçilikten kabiledüğe dönerek, davetinden Yahudi ırkından olan Samiriyelileri dahi mahrum bırakmakta; Havarilere, Samiriyelilere gitmemelerini, onların hiçbir şehirlerine uğramamalarını, sadece ve sadece halis Yahudilere hizmet vermelerini emretmektedir.


Yahudi kavmiyetçiliğinde bütün Yahudiler aynı derecede eşit olarak kabul edilmezler, bunlar kısım kısımdır ve hepsi aynı seviyede değildir. En üst mertebede Harun soyundan gelen Levilüer, en alt seviyede ise Samiriyeliler yer almaktadırlar. Samiriyeliler tarih boyunca kardeşleri olan diğer Yahudi kabileleri tarafından sürekli olarak horlanmışlar ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi görmüşlerdir. İşte muharref İndilere göre Hz. İsa, bu Yahudi geleneğini olduğu gibi devam ettirerek Havarilerden, onları imana davet etmemelerini istemiştir.


191) Kitab-ı Mukaddes, Matla, 10:5-6


287


Samiriyeliler meselesi İndilerde çok karışık bir şekilde takdim edilmiştir. Yukarıda Matta'dan aktarılan pasaja göre onlar tebliğe layık olmayan ikinci sınıf Yahu d ilerdir, ne Hz. Isa ve ne de Havariler onları imana davet etmemişlerdir. Fakat Luka İnciline göre durum daha farklıdır. Luka'ya göre Hz.İsa, öğrencilerini Samiriyelilere göndermiş ve kendisi de onların köylerine uğramak istemiştir. Bu İncilde olay şöyle takdim edilmektedir: "Göğe alınacağı gün yaklaşınca İsa kararlı adımlarla Kudüs'e doğru yola çıktı. Kendi önünden haberciler gönderdi. Bunlar kendisi için hazırlık yapmak üzere gidip Samiriyelilere ait bir köye girdiler, ama Samiriyeliler Kudüs'e gitmekte olan İsa'yı kabul etmediler"(192). Burada Matta ile Luka İndileri arasında açık bir çelişki görülmek-Jtedir. Matta'ya göre Hz.İsa öğrendlerine, "Samiriyelilerin şehirlerine girmeyin, onları İmana davet etmeyin" derken, Luka'ya göre onun öğrencileri Samiriyelilerin köylerine gitmekte ve köylülere Hz. isa'nın oraya geleceğini haber vermektedirler, ancak Samiriyeliler Hz. İsa'yı kabul etmemektedirler.


Samiriyeliler konusunda diğer înciîlerden farklı bilgiler veren Luka'ya göre Hz. Isa, yasa uzmanı bir kişiye Samirîyeli-lerden birinin yapmış olduğu iyiliği örnek olarak göstermiş-tir(193). Yine bu İndide Hz. İsa'nın, Kudüs'e giderken yolda Samiriyeli bir cüzzamlıyı tedavi ettiği ifade edilmektedir(194).


Yuhanna İncilinde Samiriydilerle ilgili olarak birbirleri ile çelişkili haberler verilmektedir. Yuhanna'İncilinin dördüncü babında Hz.İsa'nın, Galile (Celİle)ye giderken Samiriye'den geçmesi gerektiği ve onun Samİriye'nin Sihar şehrine uğradı-


f92) Kitab-ı Mukaddes, Luka, 9: 51-53 193} Kitab-ı Mukaddes, Luka, 10 : 25-37 194) Kiiab-ı Mukaddes, Luka, 17: 11-16


288


ğı, burada Yakub'un kuyusunun başında su çeken bir kadından su istediği, ancak kadının ona "Sen Yahudisin, ben ise Samiriyeliyim, nasıl olur da benden su istersin? Çünkü Yahudilerin Samiriyelilerle ilişkileri yoktur"(195) dediği ifade edilmektedir. Kadının bu ifadesine göre Hz. isa'nın Samiriyeli olmadığı anlaşılmaktadır. Aynı Yuhanna incilinin 8. babında bunun tam tersi İddia edilmekte ve Yahudilerin Hz. İsa'ya, "Sen cin çarpmış bir Samiriyelisin"(196) dedikleri ileri sürülmektedir. Yuhanna'ya göre Hz. İsa, kendisini cinlerin çarpmadığını çeşitli vesilelerle açıkladığı halde, Samiriyeli olup olmadığı hususunda hiçbir açıklaması bulunmamaktadır.


Dört İncilin birçok yerinde sanki Hz. İsa, ırkçı bir Siyonist gibi davranan, her şeyi Yahudiler ve Yahudilik için yapan bir kimse olarak takdim edilmektedir. Ancak tacillerin son baplarında onun ırkçılıkla hiçbir ilgisinin olmadığı, öğrencilerini Yahudi olmayan ırklara da göndererek İncili onlara tebliğ ettirdiği (197) haber verilerek çelişkiye düşül-mektedir. Yine bazı İndilere göre o, Yahudi ırkı içinde kabilecilîk yaparak Samiriyelilere düşmanlık eden ve onları imana davet etmeyen bir kişi iken, diğer indilere göre o, Samiriyelilerin köylerine öğrencilerini gönderen, onların hastalarını tedavi eden bir kimsedir. İndilerin bazı pasajlarına göre o, Samiriyelileri horlayıp onlara düşmanlık ederken, diğer bazı pasajlarına göre, iyi Samiriyelilerden örnekler vermektedir, özellikle Yuhanna İncilinde bir bapta o, Samiriyeli olmayan bir Yahudi olarak takdim edilirken, diğer bir bapta "Cin çarpmış bir Samiriyeli" şeklinde tanıtılmaktadır.


195) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna,4:9


196) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna,?,: 48


197) Ekrem Sarıkçıoğlu, Başlangıçtan Günümüze Dinler Tarihi, İstanbul, 1983, s. 216; Kitab-ı MukaddesMarkos, 16: 15


289


Bütün bu çelişk ıerin yer aldığı İndiler, bu tesbitlerden sonra nasıl vahiy mahsulü, hatasız ve eksiksiz yazılmış eserler olarak kabul edilebiliyorlar?
Saban Kuzgun - www.ihya.org - Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri


Eserin yazarı Saban KuzgunEser: Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

03.11.2009 tarihinden beri 3402 defa okundu. Son gösterim: 20.06.2019 - 12:53

Kitaplardan Konular

· 5) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Ölüleri Diriltmesi
· 4- DÖRT İNCİLİN ELDE MEVCUT EN ESKİ NÜSHALARI
· d- Muharref încillerde Havarilerle ilgili Çelişkiler
· 5) Muharref İncillere Göre Hz.İsa'da Hayvan Sevgisi, Onun Hayvanlara Saldırması
· 9) Muharref încillere Göre Hz. İsa'da Irk Ayırimi
· B - KITAB-I MUKADDESİN TASNİFİ
· 8) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Fırtınayı Dindirmesi
· a-Muharref Dörtİncİle Göre Hz. İsa'nın Hayatı
· 1- ÎNCÎLLERİN TEKLİCî VEYA ÇOKLUĞU MESELESİ
· ÎKİNCÎ BASKININ ÖNSÖZÜ
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber