Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Saban Kuzgun > Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri > 13) Muharref İnciller ve Komünizm

13) Muharref İnciller ve Komünizm

Bazı araştırmacılar, yukarıda nakledilen İncil pasajlarına dayanarak, Hristiyanhğın başlangıcında özel mf ikiyetin olmadığını, Hz. İsa'nın etrafında toplanan iik cer.aatte ve ondan sonra Kudüs'de meydana gelen Hristiyan cemaatinde özel mülkiyet yerine, bir çeşit komünist ilkelerin uygulandığı ve ortak mülkiyet esasına dayanan bir yapının var olduğunu söylemektedirler. E. Kenan'a göre Hz. İsa, Hristİyanlara sürekli olarak ellerinde, avuçlarında ne varsa hepsini satarak fakirlere dağıtmalarım, dünyada mal biriktirmemelerini telkin etmiş, esas servetin ahiret serveti olduğunu onlara hatırlatmıştır. Ona göre Hristiyanlık, iyi edicilerin, manastır hayatı yaşamaları esasına dayanan Yahudi tarikatlerin izinde yürümekten başka birşey değildi. Hristiyanhğın taklit ettiği ve Ferrisî ve Sadukîlerin kötü gözie baktıkları bu Yahudi tarikat-lerinde komünizmin, ortak mülkiyet gibi bazı prensipleri görülüyordu(209). A. Toynbee'ye göre, komünizmin menşei bu Yahudi-Hristiyan geleneğe dayanmaktadır(210). Renan ve Toynbee'ye göre Marksizmin ve Komünizmin kaynaklarından biri de Kitab-ı Mukaddes olmaktadır. Kari Marks'ın diyalektik materyalizmi ile Hristiyanlığın temel ilkelerinin birbirine zıt görünmesi, komünizmin temelde bu dine dayanıyor olmasına engel teşkil etmemektedir(211).


Bazı Hristiyan araştırmacılara göre Kudüs'teki ilk Hristiyan Kilisesi, zorunlu olarak komünist prensipleri uygulamıştır. Bu durumu, bazı Hristiyan müelliflerin eserlerinde


209) EXonan,lsa'nmItayatt.s,lQ2


210) Arnold Toynbee, A Study ofHistory, New York, 1972, p. 227


211) Percy Haitili, War, Communism and the Ciıristian Fatih. London, ? p.19


297

itiraf ettiklerini görmekteyiz(212). Mesela Hristiyan Arap müellif Habib Said, Hristiyanlık-Sosyalizm ilişkisi konusunda şunları söylemektedir: "Hristiyanlığın ilk dönemlerinde Sosyalizmin izlerini görmek mümkündür. Sosyalist fikirler, bîr dönem için ilk Hristiyanlarda kendini göstermiştir. Kitab-ı Mukaddes onlar için 'Onlar arasında hersey ortakü' demektedir. Hristiyanlığa ilk girenler, dünyayı tamamen terk etmekte, bütün varlıklarını Resullerin ayaklarına sermekte idiler. Bunlar, kendilerine ortak maldan ne veriliyorsa onunla iktifa ediyorlardı. Ancak Hristiyanlığın gelişmesi ve Hristiyanların sayılarının artması ile birlikte Sosyalist uygulama terkedildi. Bunun terkedilmesi de iyi oldu. Çünkü bu iş. Resullerin ellerinde böyle devam etse idi, Hristiyanlar arasında İnsan tabiatının gereği olarak bir takım karışıklıklar meydana gelebilecekti. İlk Hristiyan cemaatinde kısa bir süre uygulanan komünist ilkeler, daha sonra terkedilmiş ve bu dine girenlere mal ve mülklerini koruma, miras yolu ile bu mallarını yakınlarına intikal ettirme, kazandıklarını kendi özel servetlerine katma gibi haklar tanınmıştır "(213).


Komünizmin dinlere ve demokrasiye karşı olduğu ve hedefinin her şeyden önce bunları yıkmak olduğunu belirten bazı araştırmacılar, komünizme karşı en etkili silahın Hristi-yanlık olduğunu söyleyerek, Allah'a inanmanın her türlü diktatörlüğün önüne set çektiğini, dolayısı ile Hristiyanlığın komünizme engel olduğunu ileri sürmektedirler(214).


Bugün dünyada cereyan eden bazı olayları incelediğimiz zaman ilk anda anlaşılması çok zor ve karmaşık hadiselere

212) L. Wm Coumryman, The Ricfı Christian in the Church ofthe Early


Empire: Contradiclion and Acconanodations, New York, 1980, p. l- 69


213) H.Saidî,a.f.e.,C.I,s. 107-108


214) T.:


298


şahit olmaktayız. Bir tarafta i!k dönemlerinde komünizmin bazı ilkelerini uyguladığı halde şimdi komünizme karşı şiddetli bir mücadele sürdüren Avrupa Hristiyanlığı, öbür tarafta dini afyon olarak kabul eden komünist gerillalar arasında görülen Hristiyan rahipler. Bu açık çelişkiyi anlayabilmek için Hristiyanlığın kutsal kitabı Kitab-ı Mukaddesi iyice tetkik etmek gerekir. Eski ve Yeni Ahİtte, öze! ve kamu mülkiyeti ile ilgili olarak yer alan bölümlerin iyice araştırılması, başlangıcından itibaren Hristiyanlık tarihinin iyice tetkik edilmesi, bugünkü dünya olaylarının perde arkasındaki gerçeklerin anlaşılmasına yardım edecektir. Bizim inancımıza göre yirminci yüzyılda komünizm ile Hristiyanlığın çatışması, dışa ters olarak yansıyan bir olaydır. Esas itibariyle komünizm ile Yahudilik ve Hristiyanlık arasında temele inen bir birlik ve ilişki söz konusudur.


Burada başka bir noktayı daha belirtmekte fayda vardır. Bazı araştırmacılar tarafından tarih boyunca var olduğu iteri sürülen Hristiyan-Ya hu d i çatışması da ekrana yanlış yansıyan bir görüntü durumundadır. Hristiyan araştırmacı Shailer Mathews, bu konuda şunları söylemektedir: "Ortada yanlış anlaşılan bir durum vardır. Bu durum, Hristiyanlığın bütünü ile Yahudiliğe karşı olduğu düşüncesidir; bu düşünce yanlıştır. Çünkü şöyle veya böyle Hristiyanlık, birçok noktada Yahudiliğe bağlı bir dindir"(215).


Hristiyanlığın, komünizm ve Yahudilikle çatışması bize göre biraz önce belirttiğimiz gibi ters bir yansımadan ibarettir. Tarih boyunca aralarında pekçok mücadele ve olaylar geçtiği sürekli olarak tekrar edilmesine rağmen, şu anda dünya


215) Shailer Mathews, History ofNew Testament Times in Palesline 175 S.C.-/70A.D.,London,1921,p.223


299


Yahudiliğinin merkezi olan İsrail'i, yaptığı en zalimane vahşetlerde bile Hristîyan Batı dünyası bütün gücü ite desteklemektedir. Bugün Hrîstiyanlar, niçin İsrail'in yaptığı herşeyi kayıtsız şartsız desteklemektedirler? Hrİstiyanlarm İsraile kayıtsız şartsız destek vermesini sağlayan en Önemli şey, her iki tarafın da aynı kutsal kitaba inanmasıdır. Daha önce belirtildiği üzere Hrisriyanlar, Yahudilerin kutsal kitabı Ta-nah'ı, Eski Ahit adı ile kabul edip benimsemektedirler. İşte bu ortaklık, günümüzde dünya siyasetini etkilemektedir.


Dünyada bugün hayretle seyrettiğimiz hadiselerden biri de Doğu Blokunda komünizmin birdenbire çökmesidir. Bu ani çöküşün arkasında bizim göremediğimiz bazı gerçekler vardır. Halkı Hristİyan olmayan ülkeler, komünizmin boyunduruğu altından kurtulmak istedikleri zaman, o ülkelerin komünist idarecileri, bu istekleri yüzbinlerce insanı acımasızca Öldürmek sureti ile zalimce bastırdıkları halde, halkı Hristi-yan olan ülkeler komünizmden kurtulmak istedikleri zaman, onların bu isteklerine aynı metodlarla cevap verilmemiştir. Doğu Avrupada halkı Hristiyan olan ülkeler, kolayca komünizmin pençesinden kurtulmayı başarmışlar ve bu esnada buralarda hiç kan dökülmemiştir. Vietnam ve Kamboçya olayları, 1989 yılında komünist Çin'de meydana gelen ayaklanma ve bu ayaklanmanın onbinlerce insanın ölümü ile sonuçlanması. Kuzey Kore'nin bir türlü Güney Kore ile birleşememesi vb. olaylar, hep gözümüzün önünde cereyan eden hadiselerdir.


Eski Sovyetler Birliğinde başgösteren bağımsızlık hareketleri içinde, sadece Azerbaycan ve Tacikistan'da meydana gelen ayaklanmaların en insafsız metodlarla bastırılması, bağımsızlığım kazanan Türk Cumhuriyetlerinin hemen hepsinde komünist dönemdeki idarecilerin, yani eski komünistlerin iktidara gelmesi, hep yukardaki hükmümüzü dogru-


300


lar niteliktedir. Saydığımız bu yerlerdeki insanların, komünizmden kurtulma istekleri en zalimce ve en acımasız metodlarla bastırıldığı halde, Doğu Blokunda yer alan ülkelerde tek bir kurşun dahi atılmadan, birkaç gösteri ile komünist idareciler kendiliklerinden tıpış tıpış görevi terkedip gitmişlerdir. Müslüman Azerbaycan'ın bağımsızlık isteği, dünyanın da şahit olduğu şekilde en gaddar ve zalim usullerle Sovyetler Birliği tarafından bastırıldığı halde, aynı isteklerle ayaklanan Baitık ülkelerine ve özellikle Ermenistan'a bir fiske dahi vurulmayısın arkasındaki gerçek nedir? Çünkü bu ülkelerin halkları Hristiyandırlar. Özellikle Ermeniler, tarihte ilk Hristiyan olan millet kabuİ edildikleri için Hristiyan dünyasında ayrı bir yere ve öneme sahipdirler, bunu daha önce de belirtmiştik. Komünist yönetimler, Hristiyanlara karşı son derece müşfik davranmaktadırlar. Şayet bu şefkati göstermeyen bir komünist idareci çıkarsa, onun sonu Romanya'daki Çavuşesku'nurt akibetîne döner. Azerbaycan'da eski komünistlerden olmayan Elçîbey yönetiminin hemen tepetaklak edilip devrilmesinin sebebi nedir? Çünkü halkı Hristiyan olmayan Azerbaycan'ın demokrasiyi yaşamaya hakkı yoktur.


Yapılacak ciddi bir araştırma, Marks ve Lenin devrinden itibaren komünizmin, Yahudulikten ve Hristiyanlıktan ilham aldığını ortaya koyacaktır. Dini reddedişinin dışında komünizm, bazı temel prensiplerini Hristiyanhk ve Yahudilikten almıştır. Bu hususta daha önce İndilerden vermiş olduğumuz örneklere ilâve olarak,Tevrattan da misaller verebiliriz. Yahudilerin kutsal kitabı Tevratta da komünizme temel teşkil ede: çek hükümler tesbit ediyoruz. Tevrata göre Hz.Musa, Tur-ı Sina'da Allah ile konuşurken, Allah (C.C.), Hz. Musa'ya şöyle seslenmiştir: "Ve yer daimî surette satılmayacaktır; çünkü yer benirndîr"(216). Tevratta yer alan bu hüküm, ortak mülkiyeti


216) Kitab-ı Mukaddes, Levîliler, 25 : 23


301


emretmekte ve özel mülkiyeti ortadan kaldırmaktadır. Komünizmin, özel mülkiyeti reddederken ilham kaynağı, muhtemelen Tevratta yer alan bu hüküm olmuştur.


Yahudiliğin kutsal kitaplarında komünist uygulamalara temel teşkil eden daha başka hükümler de vardır. Ayrıca başta Kari Marks olmak üzere komünist teorisyenlerin büyük bir çoğunluğunun Yahudi asıllı olması da tesadüf olarak izah edilemez. Filistin'de israil devleti kurulduktan sonra iktidara gelen İsrail İşçi Partisi, bu ülkede eski Sovyetler Birliği'ndeki Kolhozlara benzeyen Kibutzları kurmuş ve kısmen komünist bir sistem uygulamaya çalışmıştır. İşçi Partisinin uygulamış olduğu bu sistemden rahatsızlık duyan pekçok Yahudi göçmen, geldikleri ülkelere geri dönmek için çaba sarfetmişlerdir. Yahudilerle komünistler, Hristiyanlarla komünistler daima, üstü Örtülü, görülmeyen, gizli bir diyalog içinde olmuşlardır.
Saban Kuzgun - www.ihya.org - Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri


Eserin yazarı Saban KuzgunEser: Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

03.11.2009 tarihinden beri 3240 defa okundu. Son gösterim: 17.07.2019 - 12:38

Kitaplardan Konular

· l- Muharref incillerde Görülen Diğer Çelişkiler
· 4- DÖRT İNCİLİN ELDE MEVCUT EN ESKİ NÜSHALARI
· 1 - GENEL OLARAK TENKlD İLMİ
· 8) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Fırtınayı Dindirmesi
· 4- BARNABA İNCİLİ
· 7- DÖRT İNClLDE GÖRÜLEN ÇELİŞKİLER
· d- Muharref încillerde Havarilerle ilgili Çelişkiler
· e- Muharref İncillerde Kızı için Yardım isteyen Kadının Milliyeti ve Memleketi ile İlgili Çelişkiler
· 7) Muharref İncillere Göre Hz.îsa'nın Sözlerinde Kin ve Nefret Unsurları
· c- Muharref încillerde Dans Sahneleri
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber