Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Saban Kuzgun > Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri > k- Muharref încillerde Hz.İsa'mn Muhakeme Edilmesi, Çarmıha Gerilmesi ve Yeniden Dirilmesi ile ilgili Olarak Görülen Çelişkiler

k- Muharref încillerde Hz.İsa'mn Muhakeme Edilmesi, Çarmıha Gerilmesi ve Yeniden Dirilmesi ile ilgili Olarak Görülen Çelişkiler

Hz. İsa'nın tutuklanmasından sonra muhakeme edilişi, çarmıha gerilişi, mezara konuşu, mezardan kıyam ederek dirilişi, öğrencilerine görünüşü ve semaya çıkışı mevzularında muharref İndilerde yüzlerce farklı ve çelişkili bilgi vardır. Bunları maddeler halinde açıklamak mümkündür.


Biz, önce tutuklanmanın hemen arkasında cereyan eden hadiselerin İndilerde verilişindeki farklılıkları ve çelişkileri şu şekilde tesbit ediyoruz:


l- Matta ve Markos İndilerine göre Hz.İsa'nm tutuklanmasından sonra, talebeleri oradan kaçmışlardır. Luka İncilinde bu konuda bir açıklık yoktur. Fakat Markos İndli, İsa tutuklandıktan sonra bir gencin onun arkasından gittiğim, onu yakalamak istediklerinde üzerindeki elbiseyi bırakarak Hz. İsa'nın peşinden koştuğunu ifade etmektedir. Diğer İndilerde bu gençten bahsedilmemektedir(258).


256) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna,^-. 14


257) Ebu Abdillah el-Hazrecî, el-İ'lâm, C.I. s. 205


258} Kitab-ı Mukaddes, Malla, 26:56; Markos, 14 : 50-52


332

2- Hz. İsa tutuklandıktan sonra yapılan mahkeme. Matta, Markos ve Yuhanna'ya göre aynı gece Yahudi meclisinin önünde cereyan etmiştir. Luka'ya göre Hz.İsa, aynı gece değil, ertesi gün muhakeme edilmiştir(259).


3- Yuhanna'ya göre Hz. İsa, kâhinlerin reislerinin sorularına cevap vermediği için reisin hizmetçisi tarafından dövül-müştür(260). Ancak diğer İndilerde bu konuda hiçbir bilgi yoktur.


4- Matta inciline göre Hz. İsa'yı muhakeme eden Romalı hakim Pilatus'un karısı, rüyasında Hz. İsa'nın beraat ettiğini görmüş, bu yüzden onun beraat ettirilmesini kocasından istemiştir(261). Diğer İndiler, bu olaydan bahsetmezler.


5- Luka'ya göre hakim Pilatus, Hz. İsa'yı muhakeme edilmek üzere Galile (Celile) hakimi Herodos'a göndermiş-tir(262). Diğer İndilerde bu konuda herhangi bir bilgi yoktur.


6- Matta'ya göre Pilatus, Hz. İsa'nın beraat etmesi gerektiği kanaatine vardıktan sonra, ellerim su ile yıkamış ve "Ben bu iyi insanın kanından beriyim"(263) demiştir. Diğer İndiler bu konuda bilgi vermemektedir.


7- Matta'ya göre Pilatus, HzJsa'yı serbest bırakmaya karar verip bunu Yahudilere açıkladığı zaman Yahudiler, "Onun kanı bize ve çocuklarımıza borç olsun"(264) demişlerdir. Bu husus diğer İnciüerde bu şekilde yer almamaktadır.


259) Kitab-ı Mukaddes,Matta, 26 : 57 ; Markos,\4 : 53 ; Luka, 22:66; Yuhanna, 18: 19


260) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna.lS : 22


261) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 27: 19


262) Kitab-ı Mukaddes, Luka, 23 : 7-11


263) Kitab-ı Mukaddes, Marta. 27 : 34


264) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 27 : 25


333


I


Hz.İsa'nın çarmıha gerilmesi ile ilgili olarak İndilerde yer alan haberlerde başlıca şu farklılıkları ve çelişkileri tesbit etmekteyiz:


1- Hz. isa'nın çarmıha gerildigi ağacı, çarmıha gerildigi yere, Yuhanna'ya göre bizzat Hz. tsa taşımış, Sinoptik İndilere göre ise Kirene'li Simun taşımıştır(265).


2- Çarmıha gerilmeden önce askerler, Hz.îsa'ya içmesi için Markos'a göre acı karışık şarap verdiler. Matta'ya göre ise, ekşimiş sirke verdiler(266). İsa'ya verilen içecek şarap mı, yoksa sirke mi? İki İncil farklı farklı bilgi vermektedir. Diğer iki İncil ise bu konuda hiçbir bilgi vermiyor.


3- Hz. İsa, çarmıhta can çekişirken, Ytıhanna İnciline göre "Susadım" demiştir(267). Diğer İndilerde bu ifade yoktur.


4- Muharref İndilere göre Hz. İsa, iki yanında birer hırsız bulunduğu halde çarmıha gerilmişti. Markos'a göre onunîa beraber çarmıha gerilen iki hırsız, Hz. İsa'yı korkutuyorlardı. Luka'ya göre bu iki hırsızdan biri onu korkutuyordu, diğeri ise Hz.İsa'ya acıyordu(268).


5- Markos'a göre Hz. tsa, saat üçte çarmıha gerilmiştir. Yuhanna'ya göre ise saat altıdan sonra çarmıha gerilmiş-tir(269).


v '


265) Kitab-ı Mukaddes,Matta, 27 : 32 ;Markos, 15 :2I ; Luka.23 : 26; Yuhaıma, 19:17


266) Kitab-ı Mukaddes, Matla, 27: 36 ; Markos, 15 : 23


267) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, 19:28


268) Kitab-ı Mukaddes, Markos, 15 : 32 ; Luka, 23 : 39


269) Kitab-ı Mukaddes, Markos, 15:25; Yuhanna, 19 : !4


334


6- Lukaya göre, Hz. İsa çarmıhta iken "Ya rab onları affet, onlar ne yaptıklarım bilmiyorlar"(270) demiştir. Diğer İndilerde bu bilgi mevcut değildir.


7- Hz.îsa çarmıha gerildigi sırada, Matta ve Markos'a göre "Allah'ım, Allah'ım! Niye beni terkettin"(271) demiştir. Bu ifade diğer iki İndide mevcut değildir.


8- Hz. İsa çarmıha geriîdiği sırada, Yuhanna'ya göre onun yanında başta annesi Meryem olmak üzere, Mecdelli Meryem, diğer Meryem ve bir öğrencisi bulunuyordu. Diğer İndilerin anlattığına göre, o çarmıha gerilirken ne kadınlar, ne de talebeleri onun yakınında değildiler, onlar uzaktan hadiseyi seyrediyorlardı (272).


9- Hz. İsa'nın çarmıha gerilmesinden sonra Matta'ya göre büyük mucizeler olmuştur. Markos'a göre ise bu mucizelerden sadece bir mucize cereyan etmiştir. Bu da heykelin perdesinin yırtılması hadisesidir. Luka'ya göre, daha Hz. İsa ölmeden önce güneş kararmış ve heykelin perdesi yırtılmış-tır(273).


Hz. İsa'nın kabre konulması İle ilgili olarak İncillerdeki farklılıklar ve çelişkiler kısaca şunlardır:


l- Çarmıhtan ölü olarak indirilen Hz. İsa'yı, Yuhanna'ya göre, Yusuf ve Nikodim isimli iki kişi defnetıniştir. Sinoptik İndilere göre sadece Yusuf defnetmiştir(274).


270) Kitab-ı Mukaddes, Luka. 23: 34


271) Kitab-ı Mukaddes. Marta. 27:46; Markos. 15 :34


272) Kitab-ı Mukaddes,Marta, 27:55 ; Markos, \5 : 40 ; Luka, 23 ; 49; Yuhanna, Î9 :25


273) Kitab-ı Mukaddes, Mana, 27: 51-54; Markos,15 : 38; Luka,23:45


274) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 27 :57-6İ ; Yuhanna. 19 : 39^10


335


2- Yusuf ve Nikodim, Hz. İsa'nın kefenine Yuhanna'ya göre hoş kokular sürmüşlerdir. Diğer İndilerde bu konuda her hangi bir bilgi yoktur.(275)


3- Sinoptik İndilerde HzJsa'nın defnedilmesi olayına kadınların şahit oldukları yazılı olmasına rağmen, Yuhannna İncilinde bu konuda bilgi mevcut değildir(276).


Hz. İsa'nın yeniden dirilerek mezarını terketmesi hadisesi, Matta bap 28, Markos bap 16, Luka bap 24, Yuhanna bap 20-21'de anlatılmaktadır. Adı geçen İndilerin bu baplarında anlatılan hadisede şu noktalarda farklılıklar görülmektedir :


1- Hz. İsa'nın kabre konulmasından sonra onun kabrini İlk ziyaret edenler, Matta'ya göre Mecdelli Meryem, Salome ve Yakub'un annesi Meryemdir. Luka'ya göre mezarı ilk ziyarete gidenler bir grup erkek ve kadındır, bu İndide şahıs ismi verilmemektedir. Yuhanna İnciline göre kabri İlk ziyaret eden sadece Mecdelli Meryem'dir, o, gördüklerini bilâhere diğerlerine haber vermiştir.


2- Hz. İsa'nın kabrini ziyarete gidenler, kabirde ilk olarak Matta'ya göre melekleri görmüşlerdir. Markos'a göre kabirde bir genci görmüşlerdir. Luka'ya göre kabirde iki insan görülmüştür. Yuhanna'ya göre ise iki melek görülmüştür.


3- Yeniden dirildikten sonra Hz. İsa'yı ilk gören kişi, Matta'ya göre Mecdelli Meryem, Luka'ya göre Emayus'a giden iki öğrenci, Yuhanna'ya göre yine Mecdelli Meryem'dir.


4- Hz. İsa'nın, yeniden dirilerek zuhur ettiğini Havarilere ilk olarak haber veren kişiler, Matta'ya göre iki Meryem,


275) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, 19:39; Markos, 15: 42^17


276) Kitab-ı Mukaddes, Malla. 27 : 56-61 ; Markos. 15 : 42-47 ; Luka, 23 : 50-56 ; Yuhanna, 19 :38-42


336


Markos'a göre Mecdelli Meryem ve iki öğrenci, Luka'ya göre sadece iki öğrenci, Yuhanna'ya göre sadece Mecdelli Meryem'dir.


5- Hz. isa'nın dirilerek kabirden çıktıktan sonra öğrencilerine göründüğü yer, Matta ve Markos İndilerine göre Gali-le(Celİle)dir. Luka'ya göre Hz. îsa öğrencilerine Kudüste görünmüştür. Yuhanna'ya göre ise, hem Kudüs'te, hem de Galile'de görünmüştür.


6- Hz. Isa, yeniden dirildikten sonra Havarilere ve diğer öğrencilerine Sinoptik İndilere göre sadece bir kere görünmüş, ama Yuhanna'ya göre üç kere görünmüştür(277).


Hz. İsa'nın ne zaman tutuklandığı, ne zaman muhakeme edilerek çarmıha gerildiği, kabirde ne kadar kaldığı, öğrenci-lerine ne şekilde göründüğü ve onlara neler söylediği İndilerde farklı farklı anlatılmaktadır. Yuhanna'ya göre Hz. İsa'nın tutuklanması Fısıh gününden önce olmuştur. Sinoptik İ n çillere göre ise Fısıh yemeği gecesi olmuştur.


Matta İnciline göre Hz. İsa'nın, defnedildikten sonra kabirde üç gün kalacağı ısrarla belirtilmesine karşılık, aynı încilde ve diğer İndilerde onun, sebt(cumartesi) gününü takip eden haftanın ilk günü(pazar)nde kabirde görülmediği haber verilmek sureti ile büyük bir çelişkiye düşülmektedir. Matta'ya göre Fısıh yemeği gecesi cuma günü akşamı Hz. İsa tutuklanmış, cumartesi günü saat üçte haça gerilmiş, pazar sabahı Mecdelli Meryem, tan yeri ağarırken kabrini ziyarete gidince onu kabrinde bulamamıştır(278). Hz. îsa bu durumda


277) Daha fazla bilgi için bkz. M.Saidî, Dirasetun fi'1-Enacili'l-Erbaa, s.77-82


278) Kitab-ı Mukaddes,Matta, 12:38-40; 26: 17-75 ;27: 1-55 ;2S: 1-11


337


nasıl kabirde üç gün kalmış oluyor? Bırakın kabirde üç gün kalmasını, onun kabirde kaldığı süre tam bir gün dahi olmamaktadır. Markos ve Luka, hadiseyi hemen hemen Matta'nın anlattığı şekilde nakletmektedirler. Onlar da tutuklamanın cuma günü akşamı olduğunu, cumartesi günü saat üçte çarmıha gerildiğini ve pazar günü kabirden çıktığını haber vermektedirler. Yuhanna İnciline göre Hz. İsa, cumartesi gecesi defnedilmiştir(279).
Saban Kuzgun - www.ihya.org - Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri


Eserin yazarı Saban KuzgunEser: Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

03.11.2009 tarihinden beri 3162 defa okundu. Son gösterim: 18.07.2019 - 04:02

Kitaplardan Konular

· 4- BARNABA İNCİLİ
· 4 - İSLAM DÜNYASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
· 11) Muharref İncillere Göre Hz Isa'nın Sözlerinde Kadın Haklari ve Boşanma
· 12) Muharref İncillere Göre Hz.Isa'nın Sözlerinde Servet Düşmanlığı ve Tembellik
· İNDEKS
· 3 - MİLAT SONRASI İLK YÜZYILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
· 7- DÖRT İNClLDE GÖRÜLEN ÇELİŞKİLER
· 1) Muharref incillere Göre Hz. İsa'nın Kendisine Karşı Olanlara Karşı Tutumu ve Hitap Tarzı
· 13) Muharref İnciller ve Komünizm
· GİRÎŞ
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber