Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Saban Kuzgun > Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri > a- Muharref İncillerde Hz.Isa'nın Nesebi Konusunda Görülen Çelişkiler

a- Muharref İncillerde Hz.Isa'nın Nesebi Konusunda Görülen Çelişkiler

Dört indiden ikisi, Markos ile Yuhanna, Hz.İsa'nın nesebinden hiç bahsetmezler. Diğer iki İncil, Matta İle Luka, onun neşe inden bahsetmekle beraber, verdikleri soy kütüğü bakı-rmıu. n bu iki İncil arasında açık bir çelişki vardır.


305


Matta İncili, Hz.İsa'nın soy kütüğünü Hz.îbrahİm'e kadar götürmekte, ondan ileriye götürmemektedir. Luka incili ise Hz.Isa'nm nesebini Hz.Adem'e kadar ulaştırmaktadır. Mat-ta'da Hz.İsa'dan Hz.İbrahim'e kadar kırk kişi sayılırken, Luka'da elli beş kişi sayılmaktadır. Luka, Hz. İbrahim'den Hz. Adem'e kadar ayrıca yirmi kişi saymaktadır, bu kısım Mat-ta'da yoktur. Luka'nın verdiği soy kütüğünde toplam isim sayısı yetmiş beşe ulaşmaktadır. Burada akla şöyle bir ihtimal gelebilir: Matta'nın vermiş olduğu listede bazı isimler unutulmuş olabilir, Luka, Mattarmn unutmuş olduğu isimleri listesine ilâve ederek sayıyı yetmiş beşe çıkarmış olabilir. Fakat gerçek böyle değildir. Matta'nın birden kırka kadar saymış olduğu isimlerle, Luka'nın birden elli beşe kadar saydığı isimler arasında büyük farklılıklar vardır. Matta'nın, Hz. İsa'nın atası olarak zikrettiği isimlerden yirmi üç tanesini Luka hiç zikretmiyor. Luka'nın, Hz.İsa'nın atası olarak zikrettiği isimlerden otuz sekiz tanesini de Matta hiç zikretmiyor. İki İncilde yer alan iki farklı ve ayrı soy kütüğü vardır ve bunların birbirini tamamlaması imkânsızdır. Bu durumu daha açık bir şekilde göstermek için her iki încîlde verilen soy kütüğünü karşılıklı olarak bir tablo halinde takdim etmemiz mümkündür.


Hz.İsa'nın Ata I an:


Matta inciline göre


l- Yusuf


2-Yakub 3-Mattan 4-Eleazar


5-Eİİud


6-Ahim


Luka İnciline Göre


Yusuf


Heli


Mattat


Levi


Mel ki


Yannay7-Sadok

Yusuf


8-Azor 9-Elyakim 10-Abiud

Matta tya Amos Nahum


11-Zerubbabcl

Esli


12-ŞeaItiel


13-Yekonya 14-Yoşiya 15-Amon

Naggay Maat


Ma! ta tya Semei n


16-Manasse

Voseh


17-Hizkiya


18-Ahaz

Yoda Yoanaıı


19-Yotam

Risa


20-Uzziya 21-Yoram 22-Yehoşafat 23-Asa

Zerubbabel Şealtiel Neri Mel ki


24-Abiya 25-Rehoboam

Addi Koşam


26-Siileyman 27-Davud

Elmadam Er


28-Yesse 29-Obed

Yeşu Eliezer


30-Boaz

Yorim


31-Salmon

Mattat


32-Nahşon 33-Amminadap 34-Ram

Levi Simeon Yehuda


35-Hetsron

Yusuf


36-Perets

Yon a m


37-Yehuda 38-Yakub

Elyakim Melea307


306


I


39-İshak


40-ibrahim


41-


42-


43-


44-


45-


46-


47-


48-


49-


50-'


51-


52-


53-


54-


55-


Menna


Martata


Natan


Davud


Yesse


Obed


Boaz


Salmon


Nahşon


Amminadap


Aram


Hetsron


Perets


Yehuda


Yakub


îshak


ibrahim


.Görüldüğü gibi iki listede yer alan isimlerin büyük bir çoğunluğu birbirine uymadığı gibi, uyan isimlerin sıradaki yerleri farklıdır{217).Tabloda açıkça görüldüğü gibi Luka'nın ilâve ettiği İsimler, Matta'nın eksik bıraktığı isimler değildir, iki İncil farklı farklı soy kütükleri vermişlerdir. Burada özellikle Matta'nın verdiği soy kütüğünde Hz. Süleyman, Hz. isa'nın atası olarak zikredilirken, Luka'da Hz. Süleyman'ın kütükte yer almamakta olduğunu belirtmek gerekir.


Aslında her iki İncil, Hz. İsa'nın nesebini vermekle beraber ayrıca onun babasız olarak doğduğunu, annesi Meryem'in, Tan-rfdan hamile kaldığım, Tanrı'nm onun rahmine ruhu üfürmesi ile isa'nın dünyaya geldiğini belirtmişlerdir. Yani bu iki İncile


2İ7) GünayTtimer, Abdurrahman Küçük, Dinler Tarihi, Ankara. 1988, s. 154; Kitab-ı Mukaddes, Matla, l : 1-17; Luka, 3 : 23-38


göre Hz.Isa'nm İnsan cinsinden babası yoktur. Buna rağmen İnciller, Hz. isa'nın nesebini annesi Meryem tarafından değil de, üvey babası Yusuf tarafından yürütmektedirler, bu açık bir çelişkidir. Hz.İsa, Yusuf'un oğlu değilse, onun sulbünden meydana gelmemişse, Yusuf nasıl Hz.Isa'nm babası olabiliyor? Hz. îsa Marangoz Yusuf'un sperminden hasıl olmadığı halde bu iki Incilde Yusuf, onun babası sayılarak Hz. İsa'nın soy kütüğüne katılıyor. Hz. isa'ya bir soy kütüğü tesbit edilecekse, bunun üvey baba Yusuf tarafından değil, annesi Hz.Meryern tarafından olması gerekirdi. Eğer ona bir soy kütüğü yazılması gerekli ise, bunun: İsa, Meryem'in oğlu, Meryem, Imran'm kızı{218), İmran... oğlu gibi neseb; Meryem, İmran.-tarafından yürütülmeli idi. Dolayısı ile Matta ve Luka încillerinin, Hz. İsa'ya üvey babası Yusuf tarafından yürütmüş oldukları neseb, gerçekte Hz.İsa'nın nesebi değildir. Bu İndilerin verdikleri soy kütüğü yanlış bir soy kütüğüdür. Bu iki İndideki Hz.İsa Yun soy kütüğü listeleri, aynı İndilerin diğer yerlerindeki haberlerle çelişki göstermektedir(219).


Matta ve Luka indilerinde yer alan soy kütüğü listelerinde Hz. isa'dan Hz. İbrahim'e kadar iki İncilin ittifak edebildiği sadece on sekiz isim vardır. Diğer isimler birbirinden farklıdır. Matta'da kırk isim varken, Luka'da bu isim listesi nasıl elli beşe varabiliyor? Bu İncil yazarları Allah'tan nasıl bir vahiy almışlar ki, birbirlerinden bu kadar farklı şeyler yazabil mislerdir? Matta İncilinin birinci babının 1-17 'nci ayetleri arasında verilen listede Yusuf'un, Hz.İsa'nın babası olduğu söyleniyor. Aynı İncilin aynı babının 18-25'nci ayetleri arasında Hz.Meryem'in Allah'tan nasıl hamile kaldığı anlatılıyor. İnciller arasında çelişki olduğu gibi, bîr incilin aynı babındaki ayetler arasında, aynı bapta, aynı sahifede çelişkilere rast gelmekteyiz. Bundan sonra Hristiyan


218) Kur'an-ı Kerim, Al-i İmran : 34-35


219) Kitab-ı Mukaddes, Matta, l : 18-25 \Luka, 2 : 1-7


308


309


yazarlar dört İncilin, yazarlar tarafından Tanrı'nın vahyi ile yazıldığını ileri sürebiliyorlar.


Hz. isa'nın doğum olayına bağlı olarak Matta ve Luka İndilerinde tesbit edilen diğer bir çelişki, o sırada Roma İmparatoru olan kişi ile, Suriye ve Filistin bölgesi yöneticileri hakkında verilen haberlerdir. Matta ya göre HzJsa'nın doğduğu sırada kral olan kişi Hirodes'tir. O sırada herhangi bir nüfus sayımı sözkonusu değildir. Hirodes, kahinlerin kehaneti yüzünden Yahudilerden doğacak bîr çocuğun kendi tahtını elinden alacağını Öğrenmiştir. "Doğudan gelen bu kahinler, kral Hirodes'e "Yahudilerin kralı olarak doğan çocuk nerede?" dîye sorunca, Hirodes kendi tahtım tehdit eden Hz.îsa'yı öldürmek için aramaya başlamış ve bu yüzden üvey babası, annesi ile birlikte onu Beytlehem'den Mısır'a götürmüştür. Bu habere göre Hz.İsa'nın doğum hadisesi kral Hirodes zamanında cereyan etmiştir(220). Halbuki Luka'ya göre olay daha başka türlü cereyan etmiştir. Ona göre Hz.İsa, Roma imparatoru Augustos zamanında dünyaya gelmiştir. HzJsa'nın üvey babası Yusuf, Yahudiye'nin Beytlehem şehrindendir. Augustos İmparatorluğunun her tarafında nüfus sayımı yapılmasını emretmiş, Yusuf bunun üzerine nişanlısı Meryem'le beraber sayılmak üzere Beytlehem'e gelmiştir. Hz.İsa bu sırada dünyaya gelmiştir. O sırada Roma İmparatorluğunun Suriye valisi Kİrinius'tur. Luka İncilinde Hirodes ismi hiç geçmemekte, dolayısı ile Hirodes yüzünden Mısır'a kaçıştan da bahsedilmemektedir. Aksine bu İncilde nüfus sayımı var, anne ile babanın çocuğu önce Kudüs'e, sonra kendi kentleri Galile'nin Nasıra şehrine götürmeleri var(221). Mat-ta'da Yahudİye'den Mısır'a gidiş ve Mısır'dan Nasıra'ya dönüş varken, Luka'da Beytlehem'den Kudüs'e, Kudüs'ten de Na-


220) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 2 : 1-17


221) Kitab-ı Mukaddes, Luka, 1: 1-40


310


sıra'ya dönüş vardır. Matta'da kral Hirodes zikredilirken, Luka'da İmparator Augustos ve vali Kirinius isimleri geçmektedir.


Hz.İsa'nm doğumu hadisesinde Hirodes'in ismini hiç ağzına almayan Luka, daha sonraki bölümlerde ondan bahsetmekte, İmparator Tiberius zamanında Hz. Yahya'nın vaftize başladığı sırada Hirodes'in, Galile'nin dörtte birini yönettiğini haber vermektedir.


Bu noktada sonuç olarak şunu söyleyebiliriz: Hz. İsa Matta'ya göre imparator Tiberius zamanında Hirodes'in krallığı sırasında dünyaya gelmiştir; Luka'ya göre ise imparator Augustos zamanında vali Kirinius döneminde dünyaya gelmiştir. Acaba birbiri ile çelişen bu iki rivayetten hangisi doğrudur?
Saban Kuzgun - www.ihya.org - Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri


Eserin yazarı Saban KuzgunEser: Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

03.11.2009 tarihinden beri 4332 defa okundu. Son gösterim: 20.06.2019 - 01:02

Kitaplardan Konular

· g- Hz İsa'nın Tutuklanma Gecesinde Meydana Gelen Hadiseler ile ilgili Olarak Görülen Çelişkiler
· a-Muharref Dörtİncİle Göre Hz. İsa'nın Hayatı
· 2 - MİLAT ÖNCESİ YÜZYILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
· 1 - GENEL OLARAK TENKlD İLMİ
· 2- HRÎSTİYANLIKTA VAHİY VE İLHAM ANLAYIŞI
· 8) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Kölelik Anlayışı
· 7) Muharref İncillere Göre Hz.îsa'nın Sözlerinde Kin ve Nefret Unsurları
· h- Muharref İncillerde Hz.İsa'nın Kudüs'e Giderken Bindiği Hayvan Konusundaki Çelişkiler
· 9) Muharref încillere Göre Hz. İsa'da Irk Ayırimi
· 4) Muharref İncillere Göre Hz.îsa'nın İncir Ağacına Lanet Olayı
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber