Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Saban Kuzgun > Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri > d- Muharref încillerde Havarilerle ilgili Çelişkiler

d- Muharref încillerde Havarilerle ilgili Çelişkiler

Hz. isa'nın Havariler ile karşılaşması ve onları öğrenci olarak yanına alması olayı, Sinoptİk indilerle Yuhanna İncİIİn-de birbirinden çok farklı ve çelişkili olarak anlatılmaktadır.


229) Kıtab-ı Mukaddes, Markos, 6 : 14-28 'Malta, 14:1-12 ;Luka,9:7-9


316


Matta, Markos ve Luka indilerine göre Hz. İsa, Galile (Celile) gölü kenarında faaliyet gösterirken önce, balıkçılık yapan Petrus ile onun kardeşi Andrea'yı, sonra Zebedi'nin oğullan Yakub ile Yuhanna'yı vaazları sırasında tanımış, onları öğrenci olarak yanına almış ve onlara "Sizi insan tutan balıkçı yapacağım" diyerek kendi peşinden gelmelerini onlardan iste-miştir(230).


Hz. İsa'nın bu ilk Havarilerle karşılaşması Matta ve Markos'a göre Hz.Yahya'nın tutuklanmasından sonra olmuştur. Luka İncili bunun ne zaman olduğu konusunda herhangi bir tarih vermemektedir. Yuhanna İnciline göre Hz. İsa'nın Havarilerle karşılaşması, Hz. Yahya'nın tutuklanmasından önce olmuştur. Yuhanna'ya göre bu ilk karşılaşma, diğer İndilerde belirtildiği gibi Galile gölü kıyısında İsa'nın vaazları sırasında olmamıştır. Bu incile göre balıkçılık olayı hiç ortada yoktur. Yuhanna'nın anlattıklarına göre ilk Havariler, Yahya'nın öğrencileri imişler. Petrus'un kardeşi Andreas, bir arkadaşı ile birlikte Beytanya'da Hz.Yahya'nın yanında otururken, oturdukları yerin önünden Hz. İsa geçiyormuş, bu sırada Yahya, Hz. İsa'yı göstererek "İşte Tanrı'nın Kuzusu" demiş. Bu sözü duyan Andreas ve arkadaşı Hz. isa'nın peşinden giderek ona öğrenci olmuşlar. Andreas, daha sonra kardeşi Petrus'u da Hz.îsa'nm yanına götürerek ona öğrenci yapmış. Yuhanna'ya göre Beytanya'da gerçekleşen bu olayda, Hz. isa'ya tabi olan ilk öğrenciler: Andreas, Petrus, Filipus ve Natanyel imiş(231). Bu durumda biz Sinoptik İndlIerdekİ bilgilere mî, yoksa Yuhan-na'daki bilgilere mi inanalım? Hz. İsa Havarilerle ilk olarak Galile gölü kıyısında mı, yoksa Beytanya'da mı karşılaştı? Bu karşılaşma, Hz. .Yahya'nın tutuklanmasından önce mi, yoksa


230) Kitab-i Mukaddes, Matta, 4:18-22 • Markos,]: 16-20 ;Luka. 5 :1-11


231) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, l : 35-51


317


sonra mı oldu? ilk Havarileri, Hz. İsa'ya Yahya mı gönderdi, yoksa onları Galile gölünde balık avladıkları sırada Hz. İsa kendisi mi buldu? Uzayıp giden bu sorulara bir soru daha ekleyebiliriz. İlk Havariler Andreas, Petrus, Filipus ve Natanyel miydi, yoksa Petrus, Andreas, Yakub ve Yuhanna mıydı? Hepsi iki şıklı olan bu sorulardan birinci şıkları doğru kabul edersek, Yuhanna İncilinin yazdıklarını kabul etmiş ve Sinoptik İndilerin yazdıklarını reddetmiş oluruz. Yok ikinci şıkJarı doğru kabul edersek bu defa Sinoptik İndilerin yazdıklarını benimsemiş ve Yuhanna İncilinin yazdıklarını kabul etmemiş oluruz. Yani dört İncilin yazmış olduğu şeylerin tamamına birden inanabilmek imkânsızdır, birine inanınca mecburen öbürünü reddetmiş olursunuz. "Yuhanna doğru yazıyor" dediğimiz zaman, bu konularda "Diğer üç İncil yanlış yazıyor" demiş oluyoruz


Sinoptik indiler onikî Havarinin İsmini birlikte verirken, Yuhanna İncili bunların ismini (oniki olarak) birlikte vermez. Ayrıca Sinoptik İndilerde (Matta, Markos, Luka) verilen isimler konusunda tam bir mutabakat sağlanabilmiş değildir. Matta ile Markos'da şu isimîer yeralmaktadır: Petrus, Andreas, Zebedi oğulları Yakub ile Yuhanna, Filipus, Bartalamay, Tomas, Matta, Alfay oğlu Yakub, Taday, Yurtsever Simun, Yehuda İskaryot. Luka incilinde sayılan isimlerden onuncu İsimde farklı bir durum vardır. Matta ve Markos'da onuncu isim "Taday" iken, Luka'da bu onuncu isim Yakub oğlu Yehuda'dır(232). Yuhan-na'nın ilk Havariler arasında ismini zikrettiği Natanyel, Sinoptik indilerde yer almamaktadır. Daha oniki Havarinin İsrni üzerinde bile bir ittifak sağlaya-mıyan bu dört İncilin sıhhatine nasıl inanalım?


Oniki Havari İle ilgili olarak İndilerde tesbit ettiğimiz çok önemli bir husus daha vardır. Oniki Havarinin isimleri ara-


232) Kitab-ı Mukaddes, Matta.!0-.2-4; Markos, 3: 13-19 \Lukaf,: 12-16


318


sında, daha sonra Hz. isa'yı ihbar edecek olan Yehuda îskar-yot'un da ismi geçmektedir. İndilerde bu Yehuda'nın hain ve günahkâr olduğu, Hz. İsa'nın dilinden onun, "insanoğlunu ele verenin vay haline! O adam hiç doğmamış olsaydı daha iyi olurdu" diye belirtildiği halde(233), yine aynı İndilerde içlerinde bu hain Yehuda'nın isminin de bulunduğu oniki Havari için, Hz. isa'nın şöyle söylediği zikredilmektedir: "Herşey yenilendiğinde, insanoğlu görkemli tahtına oturduğunda, siz, evet ardımca gelmiş olan sizler, oniki tahta oturup İsrail'in oniki oymağını yargılayacaksınız"(234). Ahirette veya gelecekte oniki Havari, oniki tahta oturup oniki İsrail kabilesini yargılayacağına göre ve bu oniki kişi arasında Yehuda'nın da adı zikredildi-ğine göre, tahtlardan birine oturup bir İsrail kabilesini yargılayacaklardan biri de bu hain Yehuda olacaktır. Halbuki Hz. Isa, kendisini İhbar edecek olan bu kişi için "Doğmasa daha iyi olurdu" dememiş miydi? Bu açık bir çelişki değil midir? Bu konuda Matta incilinin 19'ncu babı İle 26'ncı babı açıkça birbirleri ile çelişkili durumdadır.


Havarilerden Petrus ile ilgili olarak Hz. Isa bir yandan, ona ilâhî bir paye vererek "Ne mutlu sana Yunus oğlu Simun, bu sırrı sana açan insan değil, göklerdeki babamdır. Ben de sana şunu söyleyeyim, sen Petrus'sun ve ben babamın topluluğunu bu kayanın üzerine kuracağım...Göklerin egemenliğinin anahtarını sana vereceğim"(235) diye ona hitabetmekte ve onu kendi yerine vekil bırakacağını haber vermektedir. Bu bapta yazılanlara göre Hz. İsa, Petrus'a İlâhî bir paye verirken, aynı babın birkaç ayet sonrasında Petrus'un, konuşmaları yüzünden


233) Kilab-ı Mukaddes. Matta, 26: 24


234) Kîtab-ı Mukaddes, Matta, 19:28 235) Kitab-ı Mukaddes, Matla, 16: 17-19


319
Hz. isa'yı azarlaması sebebi ile Hz. İsa'nın ona, "Çekil önümden


şeytan! Sen yolumda engelsin, senin düşüncelerin Tanrı'nm


leğil, insanın düşünceleridir"(236) dediği ileri sürülmektedir.


vlatta İncilinde yer alan bu çelişkili ifadeler. İndilerin ne kadar


•üvenilir ve sağlam olduklarım açıkça göstermektedir. Matta


ncili 16'ncı babın 19'ncu ayetinde "Bu sırrı sana göklerdeki ba-


yam açtı...Göklerin egemenliğinin anahtarını sana vereceğim"


diye Petrus'a hitabeden Hz. İsa, nasıl oluyor da aynı babın


23'ncü ayetinde "Senin düşüncelerin Tann'nın düşünceleri de-


ğil-.çekil önümden şeytan" dîye aynı Petrus'a hitabetmiş olsun?


Hz. İsa, Matta ve Luka İndilerinde kendisini inkâr edenleri kendisinin de inkâr edeceğini ifade ederek şöyle söylemektedir: "İnsanların önünde, beni açıkça kabul eden herkesi, ben de göklerde olan babamın önünde açıkça kabul edeceğim. İnsanların önünde beni İnkâr edeni, ben de göklerde olan babamın önünde inkâr edeceğ"im"(237). Halbuki daha önce ilâhî bir paye verdiği Petrus'un, tutuklandığı gece kendisini inkâr edeceğini ona, "Bu gece horoz ötmeden önce sen beni üç kere inkâr ede-ceksin"(23S) diyerek haber vermişti. Buna göre Hz.îsa bir yandan, kendisini inkâr edenieri, kendisinin de inkâr edeceğini söylerken, öbür yandan Petrus'a, "sen beni bu gece üç kere inkâr edeceksin" diyerek ona hitabetmektedir. İndilerin beyanına göre hakikaten tutuklama gecesinde Petrus, Hz. İsa'yı üç kere inkâr etmiştir. Petrus, Hz. İsa'yı inkâr ettiğine göre, Hz. İsa'nın da göklerdeki babasının önünde Petrus'u inkâr etmesi gerekmektedir. Mademki Hz. İsa "Beni inkâr edeni ben de inkâr edeceğim" demiştir ve Petrus da onu insanların önünde İnkâr


236) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 16 :23 ; Luka, 12:9


237) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 10: 32-33


238) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 26 : 34 ; Markos. 14 ;30 ; Luka. 22 :34 ; Yuhanna. 13:38


320

etmiştir. Öyleyse onun da Petrus'u inkâr etmesi kaçınılmazdır. Halbuki İndîlerde geçen diğer pasajlara göre Hz. İsa, Petrus'un kendisini üç kere inkâr etmesine karşılık, bırakın onu inkâr etmeyi, kendisine payelerin en büyüğünü vererek onu kendi yerine vekil bir akmakta tır.


indilere göre Hz. İsa, tutuklanıp çarmıha gerildikten sonra yeniden dirilerek Havarilerine görünmüş ve bu-sırada Petrus'a, "Kuzu l an m ı otlat" (239) diyerek onu kendi yerine vekil bıraktığını açıklamıştır. Netice olarak "Beni inkâr edeni ben de inkâr edeceğim" diyen Hz. İsa, bu dediğinin aksine kendisini inkâr eden Petrus'u inkâr etmemiş oluyor.


Muharref İndilerde Petrus'un inkârı ile ilgili olarak bu belirttiğimizin dışında başka çelişkiler de vardır. Matta'ya göre, "Sen İsa ile birlikte değil miydin?" diye soru soranların birincisi bir hizmetçi kız, ikincisi başka bir hizmetçi kız, üçüncü olarak soruyu soran ise orada oturmakta olan bir grup insandır(240). Bu İndle göre üçüncü sorunun sorulmasından ve Petrus'mı üçüncü inkârından sonra horoz bir kere Ötmüştür. Markos İncili, diğer İndilerden farklı olarak, tutuklama gecesinde Hz. İsa'nın Petrus'a, "Bu gece horoz iki kere ötmeden Önce sen beni üç kere inkâr edeceksin"(241) dediğini nakletmektedir. Diğer İndilerde horoz bir kere öterken Markos İncilinde iki kere Örmektedir. Markos İnciline göre, Petrus'a " Sen İsa ile birlikte değil miydin?" diye soru soran birinci şahıs, hizmetçi kızdır. Aynı soruyu ikinci olarak soran şahıs yine aynı kızdır. Soruyu üçüncü olarak soran, o sırada orada oturan gruptur. Bu îndle göre Petrus'un birinci inkârından sonra horoz birinci kere


239) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, 21 ; 15


240) Kitab-ı Mukaddes, Malta, 26: 69-75


241) Kitab-ı Mukaddes, Markos, 14: 30


321


ötmüş, ikinci ve üçüncü inkârdan sonra ikinci olarak Ötmüş-tür(242). Luka'ya göre Petrus'a soruyu soran birinci kişi hizmetçi kızdır. İkinci olarak soran ise "başka biri"dir. Bu "başka biri"nin erkek mi, kadın mı, hizmetçi mi, yoksa başka bir meslek sahibi mi olduğu Luka İncilinde açıklanmamıştır. Luka'da soruyu üçüncü olarak soran, oradaki oturan grup değil, o gruptan biridir"(243). Yuhanna İnciline göre soruyu birinci olarak soran, kapıcı kızdır. Bu İncile göre soruyu ikinci olarak soran bir kişi değil, birkaç kişidir. Soruyu üçüncü olarak soran, diğer İndilerin aksine bir grup değil, başkahinin kölelerinden biridir(244).


Şimdi sormak gerekiyor: Petrus'un bu üç inkârı sırasında horoz bir kere rni, yoksa iki kere mi öttü? Petrus'a soruyu birinci olarak soranın, hizmetçi kız olduğunda dört încilde ittifak sağlanabilmiş, ama ikinci ve üçüncü olarak soruyu soranlar hususunda ittifak sağlanamamıştır. İkinci olarak soruyu soran, başka bir hizmetçi kız mı, yoksa birinci olarak soruyu soran aynı hizmetçi kız ini? Soruyu soran bir kişi mi, yoksa birden fazla kişiler mi? Soruyu üçüncü olarak soranlar orada oturan bir grup insan mı, yoksa o gruptan biri mi, yahut başkahinin kölesi mi? Bir hadiseyi bu kadar farklı ve çelişkili anlatan, hemen hemen haberin her noktasında bu kadar çelişkili bilgi veren bu İndilere nasıl güvenilebilir, bunların ilâhî vahiy ürünü olarak Havariler tarafından hatasız olarak yazıldıkları nasıl kabul edilebilir?


242) Kilab-ı Mukaddes, Markos. 15 : 66-72


243) Kitab-ı Mukaddes, Luka, 22 : 56-60


244) Kitab-] Mukaddes, Yuhanna, 18 : 17-27


322
Saban Kuzgun - www.ihya.org - Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri


Eserin yazarı Saban KuzgunEser: Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

03.11.2009 tarihinden beri 2935 defa okundu. Son gösterim: 15.07.2019 - 08:17

Kitaplardan Konular

· ÖNSÖZ
· SONUÇ
· 1) Hz.îsa'nın Gençliği Hakkında indilerde Bilgi Olmayışı
· b- Muharref Dört İncillerde Geçen Hz.İsa'run Mucizeleri
· 4- BARNABA İNCİLİ
· 2- DÖRT İNCİLİN YAZARLARI
· b - İç Tenkid
· ÎKİNCÎ BASKININ ÖNSÖZÜ
· B - KITAB-I MUKADDESİN TASNİFİ
· d- Muharref încillerde Havarilerle ilgili Çelişkiler
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber