Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Saban Kuzgun > Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri > 2) Muharref İncillere Göre Cinleri Çıkarması veya Kovması

2) Muharref İncillere Göre Cinleri Çıkarması veya Kovması

Muharref Incillere göre Hz.İsa'nın sıksık başvurduğu mucizelerden biri de cinleri çıkarması ve kovmasıdır. O sıksık delilerden, saralılardan sağır ve dilsizlerden, vücuduna cin musallat olmuş bütün hastalardan murdar ruhları, kötü ruhları ve cinleri kovarak onları İyi etmektedir. Cin veruhları hastalardan çıkarma ve kovma olayları, Matta'da sekiz defa, Markos'ta yedi defa, Luka'da sekiz defa zikredifjnekte-dirÇl25j._Yuhanrıajse cinı çıkarma faylarına İncilinde hiç yer vermemektedir. O, HzlsaYım diğer hastalıkları tedavi etme-


124) . Kitab-ı Mukaddes, Markos, 7 : 53-56


125) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 6 :24 ; 8 :28-34 ;9:32-34 ; 12:13-14; 12 :22-23; 15:21-28;. 17: 14-18; Markos, i :23-26 ; l :32-34;3:Il; 3:20-30;5:1-20;7:24-30;9: 14-32 ; Luka, 4~:33-35 ;4:


6 :17-19 ; 6: 43-45 ; 8 : 26-39 :9 :37-45 ; 11:14-23 ; 13:11-13


232


( sinden de sadece üç yerde bahsetmektedir. Fakat Yuhanna l İncilinde cinler ile ilgili olarak entresan bir haber vardır(126).


Sinoptik İndilerde Yahudilerin, Hz.îsa'nın cinlerin reisi Baalzebul ile işbirliği yaparak cinleri çıkardığını: Jdia ettiklerinin yazılı olmasına karşılık(127), Yuhanna'da Yahudilerin, bizzat Hz.İsa'nın kendisinin cinli olduğunu iddia ettikleri yazılıdır (1281. Sinoptik İndilerde "cinci" hüviyetinde görülen Hz.İsa, Yuhanna'da "cinli" hüviyetinde görülüyor. Sinoptik İndilerde dnci hüviyetinde olan Hz.îsa, insanların vücuduna girmiş olan "cinlerle konuşmakta, onları azarlamakta, bazen onlara bağırarak korkutmakta ve bazen de onlarla anlaşarak hastayı tedavi ermektedir. Cinler, hastaların vücutlarından çıktıktan sonra nereye gitmek isterlerse ona söylemekte ve izin istemektedirler. Hz.îsa da istedikleri yere girmeleri için bazen cinlere izin vermektedir. Bir defasında cinler, hastanın vücudundan çıktıktan sonra domuz sürüsüne girmek istemişler ve Hz.İsa'ya "Eğer bizi kovacaksan şu domuz sürüsüne gönder" diye talepte bulunmuşlardır. Hz.İsa da isteklerini kabul edip, onların domuz sürüsüne girmelerine İzin vermiştir. Cinler domuz sürüsüne girince, cinlenmiş domuz sürüsü dik yamaçtan aşağı hızla koşmaya başlamış ve hepsi birden göle düşüp boğulmuşlardır(129). ^inli domuzların göle düştükten sonra boğulup öldükleri kesin olarak biliniyor, ama domuzlara girerunnlerin boğulup boğulmadığı hakkında kesin bir bilgi mevcut .değildir. Bunlar domuzlarla beraber


126) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, 4 : 47-52 ; 5 :1-10 ; 9 :l-8


127) Kitab-ı Mukaddes, Malta. 12 :22-30 ; Markos, 3 :20-27 ; Luka, 1:15-20


128) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna,! : 20 ; 8 :48-52


129) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 8 :28-34


233


boğuldular mı, yoksa domuzlardan da çıkarak başka bir yere rni kaçtılar? Bu bilinmiyor, indilerde bu noktada fazla teferruat yoktur. Eğer cinler, domuzlarla beraber boğulmuşlarsa, Hz. İsa dolaylı olarak onlarla yapmış olduğu anlaşmayı bozmuş olmuyor mu?


İndilere göre Hz.İsa'run cinleri hastalardan çıkarması, cinler için büyük bir ızdırap kaynağı olduğundan, cinler onu gördükleri zaman bağırıyorlar, "Seni tanıyoruz, bize merhamet eyle" diyorlar. Çoğu zaman ise Hz.İsa onları susturup konuşturmuyor. Çünkü onlar konuşabilseler, onun kim olduğunu insanlara haber vereceklerdir. Halbuki Hz.lsa, kendisinin kim olduğunun (Mesih) bilinmesini İstememektedir. Yu-hanna İncilinde bu cinlerle konuşma hikayesi yoktur, ancak bu İndide Hz.tsa'nın sözlerini kendi mantıklarına göre doğru bulmayan Yahudilerin ona, "sen hastasın, seni cin çarpmış" dedikleri yazılıdır. Sinoptik İndilerde Hz.İsa, cinlileri tedavi eden bir doktor durumunda takdim edilirken, Yuhanna'da o, kendisine karşı gelen Yahudilere göre tedavi edilmesi gerekli cin çarpmış bir hastadır.


İndilerde takdim edilen Hz.îsa'ya göre, hastalıkların büyük bir kısmının müsebbibi cinlerdir. Cinler insan vücuduna girerek onları hastalandırmaktadırlar. Sağır ve dilsizlikten tutun da bel fıtığı hastalığına kadar birçok hastalık, kötü ruhların, hastalık ruhlarının, insanların vücutlarına yerleşmesi sonucu ortaya çıkmaktadır. Hastalıkların süresi, cinlerin ve hastalık ruhlarının İnsanlann bedenlerinde kalma süresine bağlıdırLuka îndlinde. İnsan vücudundan çıkarılan cinlerin nerelere gittikleri ve neler yaptıkları Hz.îsa'nm ağzından şöyle anlatılmaktadır. 'Xötü_ruh, kişinin içinden çıkınca kurak yerlerde dolanıp rahatı arar, bulamayınca da çıkmış olduğum kendi evime döneyim der. RVP gelince orayı__


234


süpürülmüş ve düzeltilmiş bulur. Bunun üzerine gider, kgndisinden~kötüVedi ruh daha aTırveeve gelip yerleşirler.


Rnylece o kişinin son durumu, ilkinden daha beter ol Hz.İsa'ya ait olduğu Luka tarafından Üeri sürülen bu ifadeye göre, bir insanın vücudundan cinin çıkarılması pek tekin bir' şey olmamaktadır. Çünkü çıkarılan ruh veya cin, kendinden daha fena yedi arkadaşı ile birlikte geri gelip o vücuda yeniden yerleşmekte ve o kişiyi daha beter hasta edebilmektedir. Mademki durum böyledir, öyleyse Hz.İsa kendisi neden hastalardan cinleri çıkarmaktadır?


Sinoptik İndilere göre HzJsa'nın kendisi cinleri çıkardığı, hastaları iyi ettiği gibi o, aynı şeylerin nasıl yapılacağını Havarilerine ve diğer öğrencilerine de öğretmiştir. Öğrencileri, vaaz ve nasihat etmeye gittikleri yerlerde tıpkı Hz.İsa gibi hastalan iyi etmiş ve cinleri çıkarmışlardır. Hatta zaman zaman bazı yalancı peygamberler de ortaya çıkarak HzJsa'nın kullandığı usûllerle hastaları tedavi etmiş ve cinleri kovmuşlardır. Hz.İsa'nın öğrencilerinden Yuhanna, bu yalancı peygambere engel olmuş ve durumu Hz.îsa'ya haber vermiştir. Ancak Hz. İsa, kendi usûl ve teknikleri ile cin çıkaran ve hasta tedavi eden adama engel olmamalarım söylemiştir(131).


İndilerde nakledilen bu hikayelerden sonra akla birtakım sorular gelmektedir. Evvela, cin çıkarma işj nasıl bir şey, bir mudze mi^yoksa bir sanat mı? Eğer bu bir mudze ise, mudze öğretilebilir mi? Mucizenin taklîd edilme imkânı var mı? Yalancı bir peygamber nasıl o tekniği kullanabiliyor?


Dört İndide anlatılan cin çıkarma hikayelerine bakılırsa, bu iş bir mucizeden ziyade, bir sanatın icrası gibi görünmek-


130) Kitab-ı Mukaddes, Luka, 11 : 24-26


131) Kitab-ı Mukaddes, Markos, 9 :38-39


235


tedir. Çünkü bu mucize işini, Hz.îsa kendisi yapıyor, öğrencilerine nasıl yapıldığını öğretiyor, başkaları da muhtemelen Hz.tsa'nm veya öğrencilerinin cin çıkarma seanslarında bulunarak bu tekniği gizlice öğrenebiliyor ve kendileri uygulamaya koyabiliyorlar. Aslında Hz.îsa ve Öğrencileri, öğretmek istemedikleri halde, bazıları gizlice, onların haberi olmadan bu tekniği onlardan kapabiliyorlar. Durum böyle olunca bu iş, bir mucize olmaktan çok bir sanat olmaz mı?


Yine cin çıkarma işi ile alâkalı olarak İndilerde çok entresan bir olay nakledilmektedir. Cinli çocuğu olan bir baba, iyi etmeleri için bu çocuğunu Havarilere götürür, ama onfar bu çocuğu iyi edemezler. Adam tekrar tekrar çocuğunu Havarilere götürdüğü halde çocuk bir türlü cinlerden kurtulamaz. Sonunda baba çocuğunu Hz.îsa'ya götürür ve ondan çocuğundan cinleri kovmasını'ister ve ona, şimdiye kadar çocuğunu birçok kere Havarilere götürdüğü halde onların onu iyi edemediklerini söyler. Bu sözler üzerine çok gazapla-nan Hz.îsa, çocuğu tedavi edemeyen Havarilere " Ey imansız ve sapık nesil! sizinle daha ne kadar kalacağım, size daha ne kadar tahammül edeceğim" der ve cini azarlayarak ona, "Sana buyuruyorum ey sağır ve dilsiz ruh, çocuğun içinden çık ve ona bir daha girme! " dedikten sonra hemen çocuk iyileşir. Görüldüğü gibi bu olayda Havariler cin çıkarma işini beceremiyorlar. Hz.İsa, onların bu beceriksizliklerine fevkelâde kızarak onîara "imansızlar, sapıklar" diye hitabediyor. Matta'ya görejjayariler, HzJsa'ya kendilerinin cini çıkaramamalannı n sebebini sorunca, Hz.lsa "imanınızın kıtlığından" diye cevap verir(132). Ancak Markos bu hadiseyi daha farklı olarak nakletmektedir. Ona göre Havariler, "Biz bu cini neden kovamadık?" diye sorunca Hz. İsa onlara "Bu tür cinler


132) Kİtab-ı Mukaddes, Matla, 17: 19-20


236


ancak dua ile kovulabilir "(133) cevabını vermiştir. Bütün bu gördüklerimizden sonra karşımıza şöyle bir tablo çıkıyor.


Muharref İndilere göre dnler insan vücudundan çeşitli usûllerle kovulmaktadır. Cinli insanın vücuduna dokunmakla, diline tükürmekle, cinleri azarlamak suretiyle, hastanın kulağına parmak sokmak suretiyle cinler insan vücudundan kovulabİlirmiş. Havariler bu usûllerden bildikleri herhangi birini kullanarak cin çıkarıyorlardı. Ayrıca, her dne ait olan bazı özellikler de varmış, her dn rastgele herhangi bir usûlle vücuttan çıkmazmış, yanlış bir usûl kullanılması halinde cin çıkmıyormuş. Yukarda anlatılan son hadiseye bakılırsa, Havariler çeşitli cin çıkarma usûllerini biliyorlardı ama, dua ile cin çıkarma usûlünü bilmiyorlardı. Tedaviye getirilen çocuktaki cin, sadece dua ile çıkan cinsinden inatçı bir cin olmalı ki, Havarilerin onu çıkarmaya güçleri yetmemiştir. Bu durumda cini çıkaramamakta onların hiçbir günahı ve kabahatleri yoktu. Peki öyle ise Hz.lsa, onların bu işi yapamayışına neden bu kadar şiddetli tepki gösterip onlara imansız ve sapık diye hakaret etmiştir? Markos'un anlattığına göre, Havarilerin bu işte hiçbir suçları yoktur. Hz.îsa onlara diğer usûllerle cin kovmayı öğretmişti ama, dua İle kovmayı öğretmemişti. Hz.tsa'nm kendilerine öğretmediği bir metodla çıkarılabilecek olan cini, onlar kendi bildikleri metodlarla çıkaramadılar diye o, haksız yere niçin onları suçluyor? Muharref İndilerin mantığına'göre burada bir suçlu gerekiyorsa, o da Havarilere özel dua metodu İle cinlerin nasıî çıkarılacağını öğretmeyen Hz.İsa'mn kendisi olmalıdır.


Hz. İsa'nın tebliğe başladığı sırada Filistin'de yaşayan insanların durumu, indilere göre çok tuhaftır. Mezarlıklarda yatan ve çıplak dolaşan cinli deliler, havralarda cinlerin


133) Kitab-ı Mukaddes, Markos, 9 :28-29


237


tasallutu yüzünden iki büklüm olmuş kötürümler, sağır ve dilsiz cinlerin vücutlarım işgal ettiği tuhaf insanlar, Saralı, inmeli, bel fıtığı olmuş anormal insanlar, bütün bunların üstüne cüzzamlı hastalar da eklenince, nerede ise insanın aklına, bu toplumun büyük çoğunluğunun, hastalarla delilerden meydana gelmiş olduğu fikri gelmektedir. Her yer cinli, sâraîı, İnmeli, sağır, kör, dilsiz ve cüzzamlılarla dolup taşıyor, Hz.îsa, bu anormal insanlar arasında dolaşıyor, onları iyi ediyor ve şifa dağıtıyor.


Muharref İndilerin ortaya koyduğu bu tabloya göre Hz. isa'nın aslî görevi, nerede ise cinleri kovma,Jıastajarı j eölüleri


İlkel toplumlarda bu türlü önderler daima görülmüştür. Putperestlikte görülen yan tabip kahinler, İndilerde tarif edilen Hz.İsa'ya fevkelade benzemektedirler. Yani dört İncilin tarif ettiği cin kovucu İsa ile, putperest büyücüler arasında tesadüf sayılamayacak kadar ortak noktalar vardır.


İndilerin, cin işi üzerinde ısrarla durmaları, cin çıkarma formülleri vermeleri, Hristiyan dünyasında cin konusunu daima gündemde tutmuştur. Orta çağlar boyunca bütün Hristiyan dünyası, dnli olduğu vehmedilen insanlarla uğraşmış, hastalıkların akla gelen ilk sebebi daima dnler olmuştur. Özellikle akıl hastalarının vücutlarına cinlerin girdiği düşünüldüğünden, onları tedavide akla ilk gelen metod, sopa olmuştur. Orta çağ Hristiyan inancına göre, sopa ile insan vücuduna vurulunca cin rahatsız olacak ve bedeni terkede-cektir. Bu inançta olan Kilise rahipleri, zavallı akıl hastalarım uzun yıllar boyunca zincirlere vurarak, döverek, binbir türlü eziyetler ederek tedavi etmek istemişlerdir. Orta çağda cinli olduğu zannedilen hastaların tedavisinde kullanılan usûllerden biri de hastalara İndilerden dua okumaktı. O zaman uygulanmış olan bu usûl, daha sonraki çağlarda da devam


238


etmiş, birçok kilise rahibi încilden dualar okuyarak hastalan, özellikle delileri tedavi etmeye devam etmişlerdir. Halen günümüzde istanbul'un Hristiyan kiliselerinin bulunduğu semtlerinde bazı papazlar, bu işe devam etmektedirler. İncil duaları okuyarak hasta ve delileri tedavi eden bu rahiplerin müşterileri arasında çok sayıda müslüman da mevcuttur. Bu rahipler, kiliseye gelen hastaları okumakta, gerektiğinde onlara muska yazıp vermektedirler.


Burada bir noktaya daha işaret etmek gerekir. Muska yazma geleneği, tıpkı cin kovma geleneği gibi, Hristiyanlıkta çok köklü bir geçmişe sahiptir. Halen elde mevcut en eski İncil yazmaları içinde muska şeklinde yazılmış olan materyaller vardır. Muska şeklinde yazılmış olan bu yazmalar, muhtemelen ilk yazıldıkları zamanlarda cinlerden ve hastalıklardan koruyucu olarak boyunlara asılmak üzere yazılmışlardır. Belki de Anadolu'da yaygın olarak bulunan muskacılığın temelinde, Hristiyanlık döneminden kalma bu muskacılık geleneğinin tesiri vardır.


Orta çağlarda Hristiyan taassubu öylesine korkunçtur ki, en küçük bir davranış bozukluğu olan kimse hemen cinli ilân ediliyor ve bu kişi zincire vurularak, vücudundan şeytanı veya cinleri kovmak için bedenine akla hayale gelmiyen işkence metodları uygulanıyordu. Ayrıca, kilise hakkında, Hristiyanlık veya rahipler hakkında tek bîr kötü söz söylediği tesbit edilen insana hemen "kafasına şeytan girmiş" yaftası yapıştırılıp, kendisine cinli deli muamelesi yapılıyordu. Bazı Doğu Bloku ülkelerinde rejim muhalifi olan kimselerin akıl hastası ilân edilip, kendilerine deli muamelesi yapılmasının temelinde bu Hristiyan geleneğinin olduğu düşünülebilir.


Hristiyan taassubunun en yoğun olduğu orta çağlarda, Batıda üzerinde en çok durulan konulardan biri de "cadılar"


239


idi. Tarifi bile yapılamıyan, sadece bir söylenti olarak halk arasında dolaşan cadılık, o dönemde Avrupa'da en tehlikeli suçlamalardan birini teşkil ediyordu. Bir kimsenin cadı olup olmadığının tesbiti için öylesine komik usûller tatbik edilirdi ki, bu usûllerin tatbik edildiği milyonlarca masum insan, haksız yere cadı ilân edilmiş ve ateşlerde yakılmışlardır. Bu çağda, Hristiyan Avrupa'da cadı takipçiliğinin özel bîr meslek haline geldiğini ve cadı ilân edilen insanların ateşte yakıldıklarını söylemek, hadisenin hangi boyutlara ulaştığını açıkça gösterir. Kilise babalarının, rahiplerin arzu ve isteklerine karşı en küçük bir itiraz, itirazı yapanın sonunu anında hazırlamakta idî. Böyle bir İtirazla ortaya çıkan kişi, ya vücuduna cinler doluşmuş ve şeytanla ortak olmuştur veya o bir cadıdır. Kilise adamları bir kişi hakkında böyle bir şey söylediklerinde bunun aksini ispat hakkı dahî yoktur, söylenilen mutlaka doğrudur, zanlı kişi masum olduğunu ispat etme hakkına sahip değildir.


İndilerde cinlerin ne olduğu da tam olarak açıklanmış değildir. Bazen "ruh" kelimesi, cin ma'nasına kullanılmaktadır. Bu kitaplarda birbiri yerine sıkça kullanılan kelimeler şunlardır: Cin, ruh, murdar ruh, kötü ruh, hastalık ruhu, iblis ve şeytan kelimeleri. Bunlardan hangisinin hangi rna'naya geldiği konusunda hiçbir netlik yoktur, kelimeler rastgele hiçbir ölçü olmaksızın kullanılmaktadır.


En şiddetli taassubun hakim olduğu, cinlerle dolu, çocuk kanı emen vampirlerin, cadıların cirit attığı, geceleri hortlakların kol gezdiği, ürkütücü devlerin ve canavarların insanların yakasını bırakmadığı dünya fikrinin temel noktası İndilere dayanmaktadır. Muharref indilerde insanlığı kurtarıcı olarak takdim edilen Hz.İsa, cin çıkaran, şeytanı mağlub eden, ruhları kovalayan bir şahıs pozisyonunda insanlığa


240Kurtarıcı olarak sunulunca, hadiseler daha karanlık bir tablo çizerek taassubun zirvesine ulaşmaktadır.
Saban Kuzgun - www.ihya.org - Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri


Eserin yazarı Saban KuzgunEser: Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

03.11.2009 tarihinden beri 7156 defa okundu. Son gösterim: 20.06.2019 - 12:28

Kitaplardan Konular

· 5 - HRISTİYAN BATI DÜNYASINDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
· e- Muharref İncillerde Kızı için Yardım isteyen Kadının Milliyeti ve Memleketi ile İlgili Çelişkiler
· c- Muharref încillerde Dans Sahneleri
· GİRÎŞ
· 8) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Kölelik Anlayışı
· 4) Muharref İncillere Güre Hz. İsa'nın Suretinin Değişmesi
· 4- BARNABA İNCİLİ
· 2- DÖRT İNCİLİN YAZARLARI
· 13) Muharref İnciller ve Komünizm
· 6) Muharref incillere Göre Hz.isa'nm İnsanı, Kendi Bedenine Eziyet Etmeye Teşvik etmesi
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber