Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Saban Kuzgun > Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri > 3) Muharref İncillere Göre Gelecekte Olacağını Haber Verdiği Hadiseler

3) Muharref İncillere Göre Gelecekte Olacağını Haber Verdiği Hadiseler

Dört îndlin sıksık anlattığı mucizelerden bir tanesi de HzJsa'nm gelecekte olacak olayları, daha olmadan önce haber vermesi hadisesidir. Bu haberlerin başında, kendisinin çarmıha gerileceği, çarmıh olayından üç gün sonra kendisinin yeniden dirilerek göğe çıkacağı haberi yer almaktadır, indilerde Hz. İsa, kendisinin çarmıh olayından sonra üç gün kabirde kalmasını, Yunus (A.S.)'un balığın karnında üç gün kalmasına benzeterek haber vermektedir{134).


Muharref İndilerin hepsinde islenen tema, Hz.tsa'nın, çarmıha gerilmeden önce başına gelecek olayları bildiği, buna razı olduğu, hatta buna hazır olduğu şeklindedir. O, çarmıha gerileceğim sıksık öğrencilerine söylemekte idi. İşte böyle konuştuğu ve herkesin yanında kendisinin öldürüleceğini anlattığı bir sırada, Petrus Hz. İsa'yı bir yana çekerek ona böyle konuşmamasını söylüyor ve onu azarlıyor. Herhalde bu azarlamaya çok içerleyen HzJsa, ona "Çekil önümden şeytan! sen yolumda engejsin"(135) diye Petrııs'a bağırıyor. İndilerde yer alan ifadelere göre, ilâhlık makamına erişmiş olan bir insan(İsa)ı, öğrencisi Petrus, herkesin yanında azarlamakta, ilâhlık makamındaki Hz.lsa da, dünyadan ayrıldıktan sonra öğrencilerini kendisine emanet ettiği ve kendi yerine vekil bıraktığı Petrus'a, "şeytan" diye bağırmaktadır. Petrus'a, Hz. isa'yı azarlatan muharref İndiler, HzJsa'yı Petrus'a "şeytan,


134) Kirab-ı Mukaddes.Matta, 26: 34 \Yuhanna, 13 :36-38 ----------.--------_-- ı------------------


135) Kitab-ı Mukaddes, Matta, 16:22-23


241


yolumdan çekil" tarzında bağırtmaktadırlar. Herşeyden önce normal iki insan arasında bile geçtiğinde yadırganacak olan böylesine korkunç bir diyalog, nasıl oluyor da ilâhlık makamına erişmiş Hz. İsa ile, kendisine ruhu'l-kudüs tecelli etmiş ve vahiy ve ilham sahibi, Havarilerin başkanı, Hz.tsa'nın en yakın dostu olan Petrus arasında cereyan edebiliyor? Hz.lsa, en sevdiği ve yerine vekil bıraktığı kişiye nasıl şeytan diyebilir? Eğer gerçekten o bir şeytan idiyse, ona nasıl vahiy ve ilham gedi? Şeytana İlham gelebilir mî? Sonra bir ilâhı azarlamaya ki min gücü yeter? ilâh azarlanabilir mi? Az önce belirtildiği üzere bu diyalog, bir ilâh ile kendisinden sonra yerine vekil bıraktığı kişi arasında değil, normal bir öğretmen ile Öğrencisi arasında dahi meydana gelemez.


Kendisinin çarmıha gerileceğini bilen Hz. İsa, aynı zamanda daha önceden düşmanlarına ihbar edileceğini ve kendisini İhbar edecek kişiyi de bilmektedir. Bu ihbarcı, kendi öğrencilerinden Havari Yehuda îskaryot'tur(136). indilerin başında Yehuda İskaryot, Havarilerden biri olarak zikredil meşine rağmen, bu kişinin Hz. isa'yı düşmanlarına ihbar edeceği daha sonraki sayfalarda haber verilmektedir. Bu Yehuda İskaryot, nasıl hem Havari, hem de Hz.İsa'yi jurnalleyen hain bir muhbir olabiliyor? Havariler, vahiy ve ilhama mazhar olmuş günahsız kişiyer değil mi? İncil ve Risale yazarı olan kişilerin Havari oldukları, kendilerine ilham gelerek onları hata etmekten, yanlış yazmaktan koruduğu Hristiyan kaynaklarda sıksık tekrar edildiğine göre, bu muhbir Yehuda, HzJsa'nın oniki öğrencisi arasına girebilecek kadar derecesi yükselmiş ve Havari olmuş bir kişi olması hasebiyle, neden almış olduğu vahiy ve ilham onu hata etmekten korumadı? Eğervahiy_jonu_hata etmekten koru-


136) Kilab-ı Mukaddes, Yuhanna.13,: 21-26


242


yamamış ise, diğer Havarileri de koruyamamış olmalıdır. Vahye jnazhar olmasına rağmen, o hata edip Hz.Isa'mn düşmanları ile işbirliği yapmışsabubir ihanettir. Yehuda'nın yapabildiği böylesine ağır hatanın daha hafiflerini diğer Havariler haydi haydi yapabilirler. Dolayısı ile hem Havarilerin, hem de onlardan sonra gelen öğrencilerin, yani kitap yazarlarının hepsi hata edebilirler. Onların kitap yazımı sırasında yapacakları hata, hiçbir zaman_Yehuda'nın ihaneti kadar ağır olamaz. Durunı böyle olunca incil yazarlarının, Havari veya Havarilerin öğrencileri olmaları yüzünden hata etmeyecekleri tezrk^kTen"^rümektedİr Yehuda'nın ihaneti, Havarilerin ve onlardan sonra gelen öğrencilerin hata edebilirliğini ortaya koyduğuna göre, daha sonraki dönemlerde ortaya çıkan kiliseJjabglannın. ve Papaların hata etmezliği(lâ_ yııhti'iigi) inananın da jrıesnpdsizliği böylece açığa çıkıyor.


Muharref indilerde haber verilen Hz.îsa'nın mucize kehanetlerinden bir diğeri de, onun, sevgili öğrencisi Pet-rus'un kendisini üç kere inkâr edeceğini söylemesidir. İncİlle-re göre Hz.İsa, son akşam yemeğinde Petrus'a "Sen beni bu gece horoz ötmeden önce üç kere inkâr edeceksin" diye hita-betmistir. indilere göre Hz. isa'nın bu mucizesi aynı gece gerçekleşmiş, Hz.İsa tutuklandıktan sonra onun peşinden giden Petrus, kendisine Hz. İsa'nın öğrencisi olup olmadığı üç kere ayrı ayrı sorulduğu halde üçünde de "Onu tanımam" diye cevap vermiştir (l 37). İşin daha entresan tarafı, Hz.İsa, Petrusa "Sen beni bu gece horoz ötmeden üç kere inkâr edeceksin" dediği zaman, Petrus şiddetle tepki gösterip "Her _şey olur ama_bu olmaz, ben seni asla inkâr etmem" diye cevap verdiği halde, sabah olmadan önce kendisine Hz. isa'nın adamı olup oİmadığı sorulduğu zaman "Hayır onu tanıınıyo-


137) Kitab-ı mukaddes, Yuhanna, 13 : 36-38 ; Markos, 14 : 29-31


243


rum" diye cevap vermiş olmasıdır, indilerin bu inkârı anlatış tarzına bakılırsa, Petrus'un bu inkânnda kendi iradesi dışında gizli bir zorlama olduğu havası seziliyor. Yani Hz.İsa, bunun olacağını söylüyor, Petrus kesinlikle inkâr etmeme niyetinde ama, farkında olmadan birdenbire inkâr gerçekleşiveriyor. Adeta İlâh İsa'nın gizli bir zorlaması ile, bu inkârın gerçekleştiği havası ortaya çıkıyor. Ayrıca burada başka bir soru daha ortaya çıkıyor: Petrus, Hz.îsa tutuklanınca onun arkasından gidip onu takibetmek cesaretini gösterebildiği halde, neden kendisine "Onun adamı mısın?" diye sorulunca "Hayır onu tanımam" diye cevap versin? Sonra Petrus'un "Onu tanımam" demesi niçin inkâr etmek ma'nasma alınsın? Petrus'a soruyu soran kadın veya kadınlar (indilerde bu konuda dahi çelişkiler vardır, bir İndide Petrus'a iki kere soruyu yönelten bir tek kadındır, diğer încîlde ise ayrı ayrı kadınlardır) ona "Sen İsa'ya inanıyor musun, inanmıyor musun?" diye sormamış ve o da "İnanmıyorum" diye cevap vermemiştir. Şayet bu ifade İnkâr ma'nasma, yani Hz. İsa'ya inanmamak ve onun davetini reddetmek anlamına geliyorsa bu İnkâr, Havari ve Risale yazarı Petrus'un, korkunç bir hata işlediğini ortaya koymaz mı? Petrus'u böylesine bir inkâra sapmaktan etmekten men etmeyen vahiy ve ilham, kitap yazarken onu nasıl korumuş ve onun Risalesini yazarken hata etmesine nasıl engel olmuştur? Bu hadise dahi hatasız yazılmaları konusunda Incillere fazla güvenilemiyeceğini ortaya koymaktadır.


HzJsa'nın gelecekte olacağını haber verdiği en önemli


haberlerden biri, şüphesiz Kudüs'ün ve 'Süleyman mabedinin


tahrib edileceği ve yıkılacağı haberidir(138). Bu habere bağlı


olarak kendisinin yeniden geri gelerek "Tanrı krallığı"nı tesis


edeceğini beyan ettiğini İndilerden Öğreniyoruz. Hadise şöyle

138) Kitab-ı Mukaddes, Markos, 13:1-23


244


naklediliyor: Hz.Isa, mabedden çıkarken öğrencilerinden biri taşlan ve yapılan göstererek "Ne güzel taşlar ve binalar!" diye konuşunca, Hz.tsa ona, bir gün büyük bir felaketin geleceğini, burada taş üstünde taş kalmayacağını söylemiş ve o gün geldiğinde ne yapmaları gerektiğini tenbih etmiştir.


Birçok araştırmacı. İndilerde yer alan bu kehanet haberlerini inceden inceye araştırarak bunların gerçekten kehanet mî yoksa, hadiseler meydana geldikten sonraki bir zamanda bunların Incillere kehanet havası verilerek mi sokulduğu konusunda görüş bildirmişlerdir. Araştırmacıların büyük bir çoğunluğu, bu kehanet haberlerinin büyük bir kısmının aslında kehanet olmadığını, Hz.îsa'nm böyle haberler vermediği halde, hadiseler olduktan sonra bunların kehanet havasına sokularak İndilere sokulduğu sonucuna ulaşmışlardır. Özellikle Kudüs'ün tahribi, mabedin yıkılması ve Filistin'in işgali gibi haberlerin, olay olduktan sonra İsa'nın kehaneti imiş gibi İndilere sokulduğunu söyleyen araştırmacılar, biraz daha ileri gitmişîer ve İndilerde yer alan bu metinlere bakarak bu olayları nakleden İndilerin, en azından mabedin tahrib yılı olan M.S. 70 yılından sonra yazıldığını İleri sürmüşlerdir.


Muharref İndilerde HzJsa'ya nisbet edilen, gelecekte vaki olacak olayları önceden haber verme mucizelerinin, gerçekte mucize olabilmeleri için "vakıa mutabık" olmaları gerekir. Yani önceden söylendiği şekilde günü gelince hadiselerin aynen meydana gelmeleri gerekir. Sinoptik İndilere göre Hz.îsa, öğrencilerine Kudüs'ün tahrib ve işgal edileceğini söylemiştir. Eğer İndiler bu olaydan sonra yazılmamışsa bu bir mucize sayılabilir. Çünkü gerçekten M.S. 70 yılında, olay vaki olmuştur. Ancak öğrencilerinin HzJsa'ya bunun ne zaman olacağını sormaları üzerine o, soruya cevap verirken hem olayın nasıl ve ne zaman olacağını, hem de ileride daha


245


başka nelerin olacağını söylemiştir, indilere göre Hz. Isa öğrencilerine cevaben, ülkelerin ve milletlerin birbirlerini kıracağım, zelzele ve kıtlıkların olacağını, salgın hastalıkların baş göstereceğini, çok korkunç olayların cereyan edeceğini ve en sonunda gökte birtakım alâmetler görüleceğini, bu müthiş hadiseler olmadan önce öğrencilerine çok zulüm ve İşkenceler yapılacağını, sonunda Kudüs'ün ordular tarafından kuşatıldığını göreceklerini bildirmiş ve bu olayı görünce köylere ve dağlara kaçmaları gerektiğim söylemiştir. Hz.îsa, mabedin tahribi ve Kudüs'ün işgalinden sonra güneş, ay ve yıldızlarda bir takım alâmetlerin zuhur edeceğini, denizlerde meydana gelecek fırtına ve dalgaların gürültüsü sebebi ile İnsanların şaşkına döneceklerini, korkudan bayılacaklarını, işte tam bu sırada insan oğlunun (kendisinin) bulutlar içinde görünerek geri geleceğini ve "Tanrı'nın Krallığı"nı kuracağını da haber vermiştir. Yani tahrib olayından sonra Hz.îsa geri gelerek bütün dünyaya hakim olacak ve "Tanrı Kralhğı"nı kuracaktır. Sinoptik indilerde Hz.Isa'nm, "Size doğrusunu söyleyeyim, bütün bunlar olmadan bu nesil ortadan kalkmayacaktır." dediği yazılıdır. Sinoptik indilerin sıralamasına göre Kudüs tahrib edilecek, Hristiyanhra zulüm ve işkenceler yapılacak, sonra gökte ve yerde birtakım alametler zuhur edecek, en sonunda Hz. Isa bulutların arasından çıkıp yer yüzüne inecek ve krallığım tesis edecektir ve bütün bu dedikleri de o anda konuştuğu, hitabettiği nesil bu dünyadan ayrılmadan, yok olmadan önce olacaktır. Demek istiyor ki, öğrencilerinin hepsi bu olayları gözleri ile göreceklerdir.


Kudüs M.S. 70 yılında tahrib edildi, tahrib olayını takiben bir takım zulüm ve işkenceler de oldu. Ama bundan sonra, Hz.İsa'mn olacağını haber verdiği olaylar cereyan etti mi? Matta'nın anlattığının aksine ne gün kararmış, ne ay ışığı sönmüş, ne gökten yıldızlar dökülmüş ve ne de denizler


246


taşmıştır. Bunların hiçbiri olmadığı gibi, daha önemlisi gökten bulutların içinden çıkıp gelmesi beklenen Mesih İsa da bugüne kadar gelmemiştir. Mesih İsa, ne o yıllarda, ne daha sonraki yıllarda uzun süre beklenmesine rağmen bir türlü gelmemiştir. Bu güne kadar ortalıklarda görülmeyen Hz-İsa, dolayı-sı İle "Tanrı krallığı" ni da kurmamıştır. İncil metinlerinde bu konuda zaman sınırlaması vardır, Havariler ve diğer öğrencileri, Hz.İsa'mn geri gelişine gözleri ile şahit olacaklardır. Belki de bu olayın gerçekleşmesi uzun süre beklenmiş, ama hiçbir öğrenci bunu görememiştir. Dolayısı ile İndilerde anlatılanın aksine, o nesilden böyle bir hadiseye şahit olanlar olmadığı gîbî, o nesilden sonra gelen hiçbir nesil de bugüne kadar bu olayı görme fırsatı bulamamıştır. Öyle ise bu ne biçim bir mucizedir ki, Hz. Isa ileride olacak dediği halde hiçbirisi olmuyor? Hz.Isa'nın bu konudaki kehaneti gerçekleşmiyor, buna rağmen indiler bunu mucize olarak sunmaya devam ediyorlar. Aslında bu, bir mucize olmaktan çok bir yalan kehanet olmalıdır. Eğer dört İncil vahiy ürünü iseler, bunlarda bu çeşit yanlış ve yalan haberlerin olmaması gerekirdi. Bu durum, onların vahye dayanmadan, yazarların kendi beklentilerini de ekleyerek kaleme aldıkları birer kitap durumunda olduklarını gösteriyor.


indilerde Hz. isa'nın olacağını haber verdiği halde gerçekleşmeyen haberler konusunda bizim görüşümüz şudur: Sinoptik İndilerin üçü de en azından Kudüs'ün tahrib yılı olan M.S. 70 yılından sonra yazılmışlardır. İncil yazarları bir yandan, o günkü Yahudi ve Hristiyan cemaatlerin maruz kaldıkları zulüm ve işkenceleri, mabedin tahribini ve Kudüsün işgalini, dünyadan ayrılmadan önce Hz.İsa'mn haber verdiğini yazmak sureti ile Hz. Isa ve Hristiyanlığa rağbeti arttırmaya çalışmışlar, öbür yandan Yahudi ananesinde mevcut olan


247


kurtaran Mesih geleneğinin etkisi altında kalarak, M.S. 70 yılında meydana gelen felaketten sonra kendi şuuraltlarında yatan Mesih beklentilerini, Hz.lsa'nın dili ile ona söyleterek ortaya koymuşlardır.


Sami geleneğinde özellikle felâket anlarında halkın umudunu yitirmeye başladığı sırada, insanüstü güçlerle donatılmış bir kurtarıcının ( Mesih) hemen gelerek onları kurtaracağı inancı ortaya çıkmaktadır. Zaman zaman bu tür kurtarıcıların geleceği tarih ve yer dahi önceden haber verilir. Muhtemelen bununla yapılmak İstenen şey, toplumun kurtulma umudunu canlı tutmak ve felâketlere karşı direncini takviye etmektir. Bu yüzden verilen tarihler genellikle hitabedilen insanların görebilecekleri bir tarih olmaktadır. Nitekim Sinoptik indilerde, kurtarıcının geleceği ve o anda yaşayan neslin onu mutlaka göreceği yazılmakla, M.S. 70'li yıllarda yaşayan, içlerinde HzJsa'nm öğrencilerinin de bulunduğu Hristİyan toplumuna moral verilmek istenmiştir- Burada dikkati çeken bir husus daha vardır: En erken M.S. 70'li yıllarda yazıldığı düşünülen Sinpptik İndilerde bu "Tanrı krallığı" hikayesi yer aldığı halde, 100'lü yıllarda yazıldığı birçok Hristiyan araştırmacı tarafından itiraf edilen Yuhanna İncilinde bu hikaye yer almamaktadır. Çünkü, diğer üç İncilin verdiği haber doğrultusunda en az yirmi otuz yıllık bir süre zarfında kurtarıcı bekleyen ve bekleye bekleye umutlarını yitiren Hristiyan topluma, artık böyle bir mesajın yeniden ulaştırılmasının hiçbir faydası yoktur. Özellikle hadiseyi göreceği söylenen nesil nerede ise tamamen ortadan kalkmaya yüz- tuttuğu halde kehanet gerçekleşmeyince, bu haberi tekrar etmenin kimseyi inandırması imkânsız hale gelmişti. Bu yüzden Yuhanna İncilinin yazarı, artık bu kehaneti İnciline almayı uygun görmemiş ve bu yüzden hikayeyi yazmamıştır.


248


Şimdiye kadar nakletmiş olduğumuz bu haberlerin dışında încillerde anlatılan daha başka pekçok kehanet haberleri vardır. Bunlardan bir tanesi de Hz.Isa'nın, Petrus'un akibeti hakkındaki kehanetidir. Hz. İsa ölümden dirildikten sonra öğrencilerine göründüğü sırada Petrus'a, "Koyunlarımı otlat" der. Sonra ona, "Gençliğinde kendi kuşağını kendin bağlar, istediğin yere giderdin, ama yaşlanınca ellerini uzatacaksın, başkası sent bağlayacak ve istemediğin yere seni götürecek" (139) diyerek onun sonu hakkında kehanette bulunur. Hz. İsa ile Petrus arasında geçen bu konuşma esnasında orada başka bazı öğrenciler de vardır. Petrus, konuşmanın yapıldığı sırada orada bulunan ve Hz.İsa'nın çok sevdiği bir Öğrencisi olan bir Havariyi işaret ederek Hz. İsa'ya, "Ya bu ne oiacak?" diye sorunca, Hz. tsa cevap vererek "Ben gelinceye kadar onun yaşamasını istiyorsam sana ne?"(140) diye cevap vermiştir. Yani o, bu öğrencisinin, kendisi dünyaya geri gelinceye kadar ölmeyeceğini söylemiş olmaktadır. Halbuki ne kendisi dünyaya geri gelmiş ve ne de bu öğrenci, o geri gelinceye kadar yaşamıştır. Dolayısı ile Hz. İsa'ya nisbet edilen bu kehanet de yalan haber olmaktan öteye gitmemektedir. Muharref İndilerin naklettiğine göre, Hz. isa'nın bu Havari hakkında böyle konuşması üzerine diğer öğrenciler, bu kişinin ölmeyeceğine inanmaya başlamışlardı.


Yuhanna incilinde Hz. İsa'nın, öğrencilerine, kendilerinden kısa süre sonra ayrılacağını ve kısa süre sonra tekrar onlara kavuşacağım söylediği yazılıdır(141). Ancak bu încil-de Kudüs'ün tahribi ve Tanrı krallığını kurmak üzere onun yeniden dünyaya geri geleceğine dair hiçbir haber yoktur. Bu kehaneti Sinoptik İndiler nakletmektedir.


139) Kitab-ı mukaddes, Yuhanna,21 :17-18


140) Kilab-ı Mukaddes, Yuhanna,21 : 21-22


. 141) Kitab-ı Mukaddes, Yuhanna, 14: 28; 16: 12-16


249
Saban Kuzgun - www.ihya.org - Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri


Eserin yazarı Saban KuzgunEser: Dört Incil Farkliliklari ve Celiskileri

03.11.2009 tarihinden beri 2414 defa okundu. Son gösterim: 17.07.2019 - 02:33

Kitaplardan Konular

· 9) Muharref încillere Göre Hz. İsa'da Irk Ayırimi
· 6) Muharref incillere Göre Hz.isa'nm İnsanı, Kendi Bedenine Eziyet Etmeye Teşvik etmesi
· 7- DÖRT İNClLDE GÖRÜLEN ÇELİŞKİLER
· 3 - MİLAT SONRASI İLK YÜZYILLARDA YAPILAN ÇALIŞMALAR
· 1 - ESKİ AHlD
· 1) Muharref İncillere Göre Hz. İsa'nın Hastaları Tedavi Etmesi
· 1- KELİMENİN MENŞEİ
· KISALTMALAR
· C- DÖRT İNCİL
· i- Lanetlenen incir Ağacı Konusunda Görülen Çeiişkiler.
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber