Kitaplar | Konular | Hadis Tarihi

Hadis Tarihi

HADÎS TARİHİ
1- TESBÎTÜ'S-SÜNNE
ZABT VE TESBÎTE MÜESSİR OLAN ÂMİLLER
1- Kur'ânî Âmiller:
2- Nebevî Âmiller:
a) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın Hayat Düzeni:
b) Resûlullah'ın, Sünnetin Öğrenilmesine Teşvikleri:
c) Sormaya Teşvîk:
d) Konuşma Tarzı:
e) Suffe Mektebi'nin Tesîsi:
f) İlme Teşvîk:
3- Sahabelerle İlgili Âmiller:
4- Ümmühâtu'l-Mü'minîn'in Rolü:
5- Yazılı Vesikalar:
6- Gazveler:
7. Veda Haccı:
8- İhtida Heyetleri:
9- Elçi Ve Memurlar:
Zabt Ve Tesbitte Mühim Bir Prensip: Asla Uygunluk.
HADÎSLERİN YAZIYLA TESBİTİ:
1- Câhiliye Devrinde Okuma Yazma Durumu:
2- Hadisin Yazılmasını Yasaklayan Rivâyetler:
3- Hadîslerin Yazılmasına İzin Veren Rivayetler:
4- Hadîs Yazan Sahabeler:
a) Abdullah İbnu Amr İbni'l-As'ın Sahîfe-i Sâdıka'sı:
b) Ebu Hüreyre'nin Sahife-i Sahîha'sı:
c) Hz. Ali'nin Sahîfesi:
d) Câbir İbnu Abdillah Sahîfesi:
e) Enes İbnu Malik'in Sahifesi:
f) Semüre İbnu Cundeb Sahîfesi:
g) Abdullah İbnu Abbâs'ın Sahîfeleri:
5- Hadîs Yazma Yasağının Mahiyeti:
Hz. Peygamber (Aleyhissalâtu Vesselâm)'den Sonra Ashâbın Tavrı:
Hz. Ebu Bekir (Radıyallahu Anh)'in Tereddüdü:
Hz. Ömer (Radıyallahu Anh)'in Tereddüdü:
Sahabenin Sünnet Karşısındaki Titizliği:
Sünnet Karşısındaki Titizlikten Doğan İki Netice:
Rivayette İhtiyat:
Hz. Ebu Bekir'in İhtiyatı:
Hz. Ömer'in İhtiyatı:
Hz. Peygamber De Az Rivayeti Emreder:
Diğer Sahâbelerin Tutumu:
Hadîs Rivayetini Terk Edenler:
Çok Rivayet:
Tahkikin Mahiyeti:
Ashabda Hadîs Öğrenmek Gayreti:
Uluvvü İsnad Aramak:
Hadîsin Zabt Ve Tesbitinde Hizmeti Geçen Bazı Sahabeler
1- Ebu Hüreyre:
2- Abdullah İbnu Ömer:
3- Enes İbni Malik:
4- Hz. Aişe:
5- İbnu Abbâs:
6- Câbir İbnu Abdillah
7- Ebu Sâdi'l-Hudrî
8-Abdullah İbnu Amr İbnu'l-Âs
Sahabeden Sonra Hadîs
1- Hadîsin Yazılmasına Karşı Olanlar
İbnu Abdilberr'in Değerlendirmesi:
2- Hadisin Yazılmasına Taraftar Olanlar
Hadîslerin Kontrolü (Mu'âraza)
Hadîs Rivayetiyle İlgili Bazı Âdab
1- İcâzet:
2- Başkasının Nüshasından Rivâyet Meselesi
3- Ezber Ve Kitaptan Rivayet Meselesi
4- Unutulan Bir Hadîsin Rivâyeti Meselesi
5- Hâfız Olmayan Âmâ İle Ümmî Olan Basîr'in Rivayetleri Meselesi
6- Yazılmış Olanla Ezberlenmiş Olan Arasında İhtilaf Çıkarsa
7- Hadîsin Lâfzen Veya Manen Rivayeti
8- Lahn'ın Düzeltilmesi Meselesi
9- Hadîsin İhtisar Edilmesi Meselesi
10- Hadîsin Takti'i (Bölünerek Rivâyeti)
11- Bir Hadîsi Birden Fazla Senedle Rivayet
12- Rivâyetlerin Birleştirilmesi (Telfîk-i Rivâyât)
Dâru'l-Hadîs
2- TEDVİNÜ-S-SÜNNE
TEDVÎN SAFHASI:
Tedvîn Nedir?
Nasıl Başladı?
Tedvîne Sevkeden Sebepler:
Tedvîn'in Cereyan Tarzı:
Tedvîn Sayılmayan Bazı Yazma Vak'aları:
Tedvînde Hizmeti Geçenler:
a) Zührî:
b) Ömer İbnu Abdilaziz:
c) Tedvînde Bir Kadın: Amra Bintu Abdirrahman:
d) Saîd İbnu Cübeyr:
e) Saîd İbnu'l-Müseyyib:
f) Şu'be İbnu'l-Haccac:
SEYAHATLER:
Hz. Peygamber (Aleyhissalâtu Vesselâm)'in Teşviki:
Seyahatin Sebepleri:
1- Uluvvü İsnad:
2- Raviyi Tanımak İçin Yapılan Seyahatler:
3- Hadis Elde Etmek İçin Seyahat:
4- Tahkik İçin Seyahat:
Seyahatin Neticeleri:
3- TASNİFU'S-SÜNNE
TASNİF NEDİR?
BU SAFHANIN ZAMANI:
TASNÎF ÇEŞİTLERİ:
1- Ale'l-Ebvâb Tasnif:
2- Ale'r-Ricâl Tasnîf:
BABLARA GÖRE TASNÎF ÇEŞİTLERİ:
1- Câmi'ler:
2- Sünen'ler:
3- Musannaf'lar:
İMAM MÂLİK B. ENES VE MUVATTA'I:
İmam Mâlik:
Sünnete Saygısı:
Fetvada Titizliği:
Mezhebi:
Muvatta
Muvatta'nın Sıhhat Durumu:
Muvatta Niçin Kutüb-i Sitte'ye Dahil Edilmedi?
Muvatta Tarzı:
Muvatta'nın Şöhreti:
Muvatta'nın Şerhleri:
AHMET İBNU HANBEL:
Talebeleri:
Mezhebi:
Eserleri:
El-Mûsned:
El-Müsned'in Sıhhat Durumu:
Müsned'in Rivayeti:
Müsned Üzerine Çalışmalar:
KÜTÜB-İ SİTTE MÜELLİFLERİ, ŞARTLARI, MEVKİLERİ
Kısa Tanıtma:
Umumî Bilgiler:
Hadîs Miktarı:
KÜTÜB-İ SİTTE'NİN ŞARTLARI:
Mustakil Eserler:
Müşterek Şartlar:
Hususî Şartlar:
Râvilerin Tabakaları:
Sahîheyn:
Sahihayn'ın Mukayeyesi:
Buhâri İle Müslim Arasındaki Farklar:
Sahîheyn'de Muallak Hadîs:
Buhârî'de Muallak Hadîsler:
Sahîheyn Dışında Sahîh Hadîs:
Sünen-i Erba'a'nın Şartları:
Sünen-i Erba'a'da Üç Kısım Hadîs:
Ashabu's-Sünen:
KÜTÜB-İ SİTTE MÜELLİFLERİNİN HAYAT VE ESERLERİ:
İMAM BUHÂRÎ VE SAHÎHİ:
Nesebî:
Yetişmesi:
Kendisinden Hadîs Alanlar:
Fıkıh Yönü:
Zeka Ve Hâfızası:
Dindarlığı:
Mezhebi:
Buhârî'nin Ebû Hanîfe İle İhtilafı:
Buhara Valisi İle Anlaşmazlığı:
Vefatı:
Te'lifatı:
Buhârî'nin Sahih'i:
Üstünlük Sebebi:
Hadîste Metodu:
Ravi'nin Ahvali:
Sahîh-i Buhâri'nin Tertibi:
Tertibde Fıkhî Gaye:
Hadîslerin Tekrarı:
Bab Başlığı:
Buhârî'de Hadîs Miktarı:
Buhârî'yi Tenkid:
Buhârî'nin Nüshaları:
Nesefî Nüshası:
Yûnînî Tarafından Sunulan Hizmet:
Nüsha Farklarının Sebepleri Ve Mahiyeti:
Nüsha Farklarının Mahiyeti:
Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar:
İMAM MÜSLİM VE SAHÎHİ:
Hayatı:
Eserleri:
Fazileti:
Sahîh'i:
Tertib Tarzı:
Hadîs Sevkinde Titizliği:
Muhtevada Seçkinlik:
Rical'de Titizliği:
Müslim Üzerine Yapılan Çalışmalar:
Müslim'in Şerhleri:
Sahîheyn'in Mukâyesesi:
Buhârî'nin Üstünlüğü:
Sahiheyn'i Tenkid:
EBU DAVUD VE SÜNEN'İ:
Hayatı:
Fazîleti:
Hadîs Almada Prensibi:
Eserleri:
Ebu Davud'un Bir Uyarısı:
Sünenu Ebî Dâvud:
Sünen'in Sıhhat Durumu:
Niçin Sâlih?
Sünen'in Tertîbi:
Farklı Nüshaları:
Ebu Davud Üzerine Çalışmalar:
TİRMİZÎ VE SÜNEN'İ:
Hayatı:
Hafızası:
Dindarlığı:
Hadîs İlmine Hizmeti:
Sahîh'i:
Bab Başlıkları:
Babların Tanzîmi:
Hadîslerin Kısaltılması:
Tâlik:
Usul-Hadîsleri:
Şerhleri:
NESÂÎ VE SÜNENİ:
Hayatı:
El-Müctebâ:
Tertîbi:
Şerhleri:
İBNU MÂCE VE SÜNEN'İ:
Hayatı:
Sünen'i:
Sünen Üzerine Yapılan Çalışmalar:
ŞİA'DA HADÎS TEDVÎNİ:
Müsned-i Zeyd:
Şia'nın Tedvîn'i:
ÜÇÜNCÜ ASIRDA RİCAL ÇALIŞMALARI:
Üçüncü Asırda Yetişmiş Rical Çalışması Ağır Basan Bazı Şahsiyetler:
1- Ebu Hatim Er-Razî:
2- Ali İbnu'l-Medînî:
3- Yahya İbnu Ma'în:
4- Fesevî:
5- İbnu Ebî Hatîm:
El-Cerh Ve't-Ta'dîl:
6- Ebû Avane:
Üçüncü Asrın Ehemmiyeti:
Üçüncü Asırdan Sonra Telîf Edilen Bazı Orijinal Eserler:
1- Me'âcimu't-Taberânî:
2- Dârakutnî Ve Süneni:
HADÎS MÜELLEFATININ TABAKÂTI:
Tabakalara Ayırmanın Önemi Ve İlk Taksimler:
Suyûti'nin Taksimi:
Dehlevî'ye Göre Hadîs Müellefâtı'nın Tabakâtı: