Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Talat Koçyiğit > Hadis Tarihi

Hadis Tarihi

Eserin yazarı Talat Koçyiğit


· HADÎS TARİHİ
· 1- TESBÎTÜ'S-SÜNNE
· ZABT VE TESBÎTE MÜESSİR OLAN ÂMİLLER
· 1- Kur'ânî Âmiller:
· 2- Nebevî Âmiller:
· a) Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm)'ın Hayat Düzeni:
· b) Resûlullah'ın, Sünnetin Öğrenilmesine Teşvikleri:
· c) Sormaya Teşvîk:
· d) Konuşma Tarzı:
· e) Suffe Mektebi'nin Tesîsi:
· f) İlme Teşvîk:
· 3- Sahabelerle İlgili Âmiller:
· 4- Ümmühâtu'l-Mü'minîn'in Rolü:
· 5- Yazılı Vesikalar:
· 6- Gazveler:
· 7. Veda Haccı:
· 8- İhtida Heyetleri:
· 9- Elçi Ve Memurlar:
· Zabt Ve Tesbitte Mühim Bir Prensip: Asla Uygunluk.
· HADÎSLERİN YAZIYLA TESBİTİ:
· 1- Câhiliye Devrinde Okuma Yazma Durumu:
· 2- Hadisin Yazılmasını Yasaklayan Rivâyetler:
· 3- Hadîslerin Yazılmasına İzin Veren Rivayetler:
· 4- Hadîs Yazan Sahabeler:
· a) Abdullah İbnu Amr İbni'l-As'ın Sahîfe-i Sâdıka'sı:
· b) Ebu Hüreyre'nin Sahife-i Sahîha'sı:
· c) Hz. Ali'nin Sahîfesi:
· d) Câbir İbnu Abdillah Sahîfesi:
· e) Enes İbnu Malik'in Sahifesi:
· f) Semüre İbnu Cundeb Sahîfesi:
· g) Abdullah İbnu Abbâs'ın Sahîfeleri:
· 5- Hadîs Yazma Yasağının Mahiyeti:
· Hz. Peygamber (Aleyhissalâtu Vesselâm)'den Sonra Ashâbın Tavrı:
· Hz. Ebu Bekir (Radıyallahu Anh)'in Tereddüdü:
· Hz. Ömer (Radıyallahu Anh)'in Tereddüdü:
· Sahabenin Sünnet Karşısındaki Titizliği:
· Sünnet Karşısındaki Titizlikten Doğan İki Netice:
· Rivayette İhtiyat:
· Hz. Ebu Bekir'in İhtiyatı:
· Hz. Ömer'in İhtiyatı:
· Hz. Peygamber De Az Rivayeti Emreder:
· Diğer Sahâbelerin Tutumu:
· Hadîs Rivayetini Terk Edenler:
· Çok Rivayet:
· Tahkikin Mahiyeti:
· Ashabda Hadîs Öğrenmek Gayreti:
· Uluvvü İsnad Aramak:
· Hadîsin Zabt Ve Tesbitinde Hizmeti Geçen Bazı Sahabeler
· 1- Ebu Hüreyre:
· 2- Abdullah İbnu Ömer:
· 3- Enes İbni Malik:
· 4- Hz. Aişe:
· 5- İbnu Abbâs:
· 6- Câbir İbnu Abdillah
· 7- Ebu Sâdi'l-Hudrî
· 8-Abdullah İbnu Amr İbnu'l-Âs
· Sahabeden Sonra Hadîs
· 1- Hadîsin Yazılmasına Karşı Olanlar
· İbnu Abdilberr'in Değerlendirmesi:
· 2- Hadisin Yazılmasına Taraftar Olanlar
· Hadîslerin Kontrolü (Mu'âraza)
· Hadîs Rivayetiyle İlgili Bazı Âdab
· 1- İcâzet:
· 2- Başkasının Nüshasından Rivâyet Meselesi
· 3- Ezber Ve Kitaptan Rivayet Meselesi
· 4- Unutulan Bir Hadîsin Rivâyeti Meselesi
· 5- Hâfız Olmayan Âmâ İle Ümmî Olan Basîr'in Rivayetleri Meselesi
· 6- Yazılmış Olanla Ezberlenmiş Olan Arasında İhtilaf Çıkarsa
· 7- Hadîsin Lâfzen Veya Manen Rivayeti
· 8- Lahn'ın Düzeltilmesi Meselesi
· 9- Hadîsin İhtisar Edilmesi Meselesi
· 10- Hadîsin Takti'i (Bölünerek Rivâyeti)
· 11- Bir Hadîsi Birden Fazla Senedle Rivayet
· 12- Rivâyetlerin Birleştirilmesi (Telfîk-i Rivâyât)
· Dâru'l-Hadîs
· 2- TEDVİNÜ-S-SÜNNE
· TEDVÎN SAFHASI:
· Tedvîn Nedir?
· Nasıl Başladı?
· Tedvîne Sevkeden Sebepler:
· Tedvîn'in Cereyan Tarzı:
· Tedvîn Sayılmayan Bazı Yazma Vak'aları:
· Tedvînde Hizmeti Geçenler:
· a) Zührî:
· b) Ömer İbnu Abdilaziz:
· c) Tedvînde Bir Kadın: Amra Bintu Abdirrahman:
· d) Saîd İbnu Cübeyr:
· e) Saîd İbnu'l-Müseyyib:
· f) Şu'be İbnu'l-Haccac:
· SEYAHATLER:
· Hz. Peygamber (Aleyhissalâtu Vesselâm)'in Teşviki:
· Seyahatin Sebepleri:
· 1- Uluvvü İsnad:
· 2- Raviyi Tanımak İçin Yapılan Seyahatler:
· 3- Hadis Elde Etmek İçin Seyahat:
· 4- Tahkik İçin Seyahat:
· Seyahatin Neticeleri:
· 3- TASNİFU'S-SÜNNE
· TASNİF NEDİR?
· BU SAFHANIN ZAMANI:
· TASNÎF ÇEŞİTLERİ:
· 1- Ale'l-Ebvâb Tasnif:
· 2- Ale'r-Ricâl Tasnîf:
· BABLARA GÖRE TASNÎF ÇEŞİTLERİ:
· 1- Câmi'ler:
· 2- Sünen'ler:
· 3- Musannaf'lar:
· İMAM MÂLİK B. ENES VE MUVATTA’I:
· İmam Mâlik:
· Sünnete Saygısı:
· Fetvada Titizliği:
· Mezhebi:
· Muvatta
· Muvatta'nın Sıhhat Durumu:
· Muvatta Niçin Kutüb-i Sitte'ye Dahil Edilmedi?
· Muvatta Tarzı:
· Muvatta'nın Şöhreti:
· Muvatta'nın Şerhleri:
· AHMET İBNU HANBEL:
· Talebeleri:
· Mezhebi:
· Eserleri:
· El-Mûsned:
· El-Müsned'in Sıhhat Durumu:
· Müsned'in Rivayeti:
· Müsned Üzerine Çalışmalar:
· KÜTÜB-İ SİTTE MÜELLİFLERİ, ŞARTLARI, MEVKİLERİ
· Kısa Tanıtma:
· Umumî Bilgiler:
· Hadîs Miktarı:
· KÜTÜB-İ SİTTE'NİN ŞARTLARI:
· Mustakil Eserler:
· Müşterek Şartlar:
· Hususî Şartlar:
· Râvilerin Tabakaları:
· Sahîheyn:
· Sahihayn'ın Mukayeyesi:
· Buhâri İle Müslim Arasındaki Farklar:
· Sahîheyn'de Muallak Hadîs:
· Buhârî'de Muallak Hadîsler:
· Sahîheyn Dışında Sahîh Hadîs:
· Sünen-i Erba'a'nın Şartları:
· Sünen-i Erba'a'da Üç Kısım Hadîs:
· Ashabu’s-Sünen:
· KÜTÜB-İ SİTTE MÜELLİFLERİNİN HAYAT VE ESERLERİ:
· İMAM BUHÂRÎ VE SAHÎHİ:
· Nesebî:
· Yetişmesi:
· Kendisinden Hadîs Alanlar:
· Fıkıh Yönü:
· Zeka Ve Hâfızası:
· Dindarlığı:
· Mezhebi:
· Buhârî'nin Ebû Hanîfe İle İhtilafı:
· Buhara Valisi İle Anlaşmazlığı:
· Vefatı:
· Te'lifatı:
· Buhârî'nin Sahih'i:
· Üstünlük Sebebi:
· Hadîste Metodu:
· Ravi'nin Ahvali:
· Sahîh-i Buhâri'nin Tertibi:
· Tertibde Fıkhî Gaye:
· Hadîslerin Tekrarı:
· Bab Başlığı:
· Buhârî'de Hadîs Miktarı:
· Buhârî'yi Tenkid:
· Buhârî'nin Nüshaları:
· Nesefî Nüshası:
· Yûnînî Tarafından Sunulan Hizmet:
· Nüsha Farklarının Sebepleri Ve Mahiyeti:
· Nüsha Farklarının Mahiyeti:
· Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar:
· İMAM MÜSLİM VE SAHÎHİ:
· Hayatı:
· Eserleri:
· Fazileti:
· Sahîh'i:
· Tertib Tarzı:
· Hadîs Sevkinde Titizliği:
· Muhtevada Seçkinlik:
· Rical'de Titizliği:
· Müslim Üzerine Yapılan Çalışmalar:
· Müslim'in Şerhleri:
· Sahîheyn'in Mukâyesesi:
· Buhârî'nin Üstünlüğü:
· Sahiheyn'i Tenkid:
· EBU DAVUD VE SÜNEN'İ:
· Hayatı:
· Fazîleti:
· Hadîs Almada Prensibi:
· Eserleri:
· Ebu Davud'un Bir Uyarısı:
· Sünenu Ebî Dâvud:
· Sünen'in Sıhhat Durumu:
· Niçin Sâlih?
· Sünen'in Tertîbi:
· Farklı Nüshaları:
· Ebu Davud Üzerine Çalışmalar:
· TİRMİZÎ VE SÜNEN'İ:
· Hayatı:
· Hafızası:
· Dindarlığı:
· Hadîs İlmine Hizmeti:
· Sahîh'i:
· Bab Başlıkları:
· Babların Tanzîmi:
· Hadîslerin Kısaltılması:
· Tâlik:
· Usul-Hadîsleri:
· Şerhleri:
· NESÂÎ VE SÜNENİ:
· Hayatı:
· El-Müctebâ:
· Tertîbi:
· Şerhleri:
· İBNU MÂCE VE SÜNEN'İ:
· Hayatı:
· Sünen'i:
· Sünen Üzerine Yapılan Çalışmalar:
· ŞİA'DA HADÎS TEDVÎNİ:
· Müsned-i Zeyd:
· Şia'nın Tedvîn'i:
· ÜÇÜNCÜ ASIRDA RİCAL ÇALIŞMALARI:
· Üçüncü Asırda Yetişmiş Rical Çalışması Ağır Basan Bazı Şahsiyetler:
· 1- Ebu Hatim Er-Razî:
· 2- Ali İbnu'l-Medînî:
· 3- Yahya İbnu Ma'în:
· 4- Fesevî:
· 5- İbnu Ebî Hatîm:
· El-Cerh Ve't-Ta'dîl:
· 6- Ebû Avane:
· Üçüncü Asrın Ehemmiyeti:
· Üçüncü Asırdan Sonra Telîf Edilen Bazı Orijinal Eserler:
· 1- Me'âcimu't-Taberânî:
· 2- Dârakutnî Ve Süneni:
· HADÎS MÜELLEFATININ TABAKÂTI:
· Tabakalara Ayırmanın Önemi Ve İlk Taksimler:
· Suyûti'nin Taksimi:
· Dehlevî'ye Göre Hadîs Müellefâtı'nın Tabakâtı:
· Netice Olarak:
· 4- TEHZÎBU'S-SÜNNE
· TEHZÎB DEVRİ:
· 1- Cem Çalışmaları:
· Ahkam Hadîslerini Cemeden Eserler:
· 2- Zevâid Çalışmaları:
· 3- İhtisar Çalışmaları:
· 4- İstidrâk Çalışmaları:
· 5- Et-Terğîb Ve't-Terhîb:
· 6- İstihrâc Çalışmaları:
· 7- Rical Çalışmaları:
· 1- Sika Ve Zayıflara Şâmil Olanlar:
· 2- Sâdece Sikalara Şamil Olanlar:
· 3- Sadece Zayıflara Şamil Olanlar:
· 4- Sahabeler Üzerine Te'lîfler:
· 5- Husûsî Müellefatın Ricaline Tahsîs Edilen Kitaplar:
· 6- Müdellisleri Tanıtan Kitaplar:
· 7- Diğer Rical Kitapları:
· a- Tabakât Kitapları:
· b- Meşyahat Kitapları:
· c- Vefayat Kitapları:
· d- Esma, Küna, Elkâb Ve Ensab Kitapları:
· e- Mübhemat Kitapları:
· f- Esma Ve Ensabda Müştebih, Müttefik, Muhtelif Ve Mü'telif Olanlar:
· g- Tevârîhü'l-Müdün:
· 8- Lügat (Garîbu'l-Hadîs) Çalışmaları:
· 9- Hadîs Ağırlıklı Kitaplar:
· 10- Tahrîc Kitapları:
· 11- Mevzu Hadîsler Üzerine Te'lifat
· 12- Meşhur Ve Müştehir Hadîsler Üzerine Telîfat
· 13- Cüz'ler
· 14-Hadîs Bulmada Yardımcı Telifat
· SELEF VE SELEFİYE
· Aldanılan Bir Husus:
· Selefiye
· SÜNNETİN SOSYOLOJİK TAHLÎLİ
· Kültür-İslâm:
· Sünnet:
· Bid'at:
· Örf:
· Kültürde Ferdiyet:
· ALTI İMAM'IN MENÂKIBI VE AHVÂLİ
· İmam Mâlik:
· Buhârî
· Müslim
· Ebu Dâvud
· Tirmizî
· Nesâî
· Ehl-i Hadis:
· Ehl-i Sünnet:
· Kaynaklar 1
· Kaynaklar 2

03.11.2009 tarihinden beri 124118 defa okundu. Son gösterim: 24.10.2021 - 08:02

Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber