Kitaplar | Konular | Tarihimize Şan Verenler

Bibliyografya

Abadi, Türk Verdünü Gaziantep, İstanbul: 1339

Ahmed Âşıkî (Âşıkpaşazâde Şeyh), Âşıkpaşazâde Tarihi, İstanbul: 1916

Altunsu Abdülkadir, Osmanlı Şeyhülislamları, Ankara: 1972

Ayverdi Sâmiha, Âbide Şahsiyetler, İstanbul: 1976

Banarlı Nihad Sami, Resimli Türk Edebiyatı Tarihi, İstanbul: 1971

Bayrak M.Orhan, İstanbul'da Gömülü Meşhur Adamlar, İstanbul: 1979

Beyatlı Yahya Kemal, Eski Şiirin Rüzgâriyle, İstanbul: 1974

Beyatlı Yahya Kemal, Kendi Gök Kubbemiz, İstanbul: 1974

Cevdet Paşa, Kısas-ı Enbiyâ ve Tevârih-i Hülefâ, İstanbul: 1972

Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet, İstanbul: 1893

Danişmend İsmail Hami, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, İstanbul: 1971

Danişmend İsmail Hami, 31 Mart Vak'ası, İstanbul: 1974

Danişmend İsmail Hami, Tarihî Hakikatler, İstanbul: 1979

Ersoy Mehmed Akif, Safahat, İstanbul: 1981

Evliya Çelebi, Seyahatname

Gökyay Orhan Şaik, Kâtip Çelebi'den Seçmeler, İstanbul: 1968

Göztepe Tank Mümtaz, İmam Şamil, İstanbul: 1971

Hammer F., Osmanlı Devleti Tarihi (Tercüme: Prof.Dr.Abdülkadir Karahan), İstanbul: 1966

Hoca Sadeddin Efendi, Tacü't-Tevârih, Ankara: 1975

İnal Mahmut Kemal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, İstanbul: 1969

İslam Ansiklopedisi

Kâtip Çelebi, Mîzanü'l Hak Fi İhtiyâri'l-Ahakk, İstanbul: 1972

Koloğlu Orhan, Müthiş Türkler, İstanbul: 1976

Köymen M.Altay, Tuğrul Bey ve Zamanı, İstanbul: 1976

Lohanizade Mustafa Nureddin, Gaziantep Müdafaası, İstanbul: 1342

Meşhur Valiler, İçişleri Bakanlığı Merkez Valileri Bürosu Yayınlarından, Ankara: 1969

Naimâ Mustafa Efendi, Naimâ Tarihi, İstanbul: 1967

Namık Kemal, Kanije, İstanbul: 1978

Namık Kemal, Osmanlı Tarihi, İstanbul: 1910

Öztuna Yılmaz, Büyük Türkiye Tarihi, İstanbul: 1977

Öztuna Yılmaz, Resimlerle 93 Harbi, İstanbul: 1969

Öztuna Yılmaz, Türk Tarihinden Yapraklar, İstanbul: 1969

Peçevî, Peçevi Tarihi, İstanbul: 1866

Sevük İsmail Habib, Yurddan Yazılar, İstanbul: 1943

Türk Ansiklopedisi Unat Faik Reşit, Hicri Tarihleri Milâdi Tarihe Çevirme Kılavuzu, Ankara: 1965

Uzunçarşılı İsmail Hakkı, Osmanlı Tarihi, Ankara: 1975

Ünal Tahsin, Osmanlılarda Fazilet Mücadelesi, İstanbul: 1968

Üzel Sahir, Gaziantep Savaşının İçyüzü, Ankara: 1952

Yinanç Mükrimin Halil, Türkiye Tarihi -Selçuklular Devri- (Anadolunun Fethi), İstanbul: 1944


Konular