Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Mehmed Emre > Gençlere Öğütlerim > Seytana Uymaktan Sakinmak

Seytana Uymaktan Sakinmak


tmp5B00.htm

cellSpacing=0 cellPadding=0 rules=all border=0 frame=box>
style="PADDING-RIGHT: 111.12pt; PADDING-LEFT: 96.48pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 43.2pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font4 style="LINE-HEIGHT: 22.08pt">BEÞÝNCÝ ÖÐÜT Þeytana Uymaktan
Sakýnmak

style="PADDING-RIGHT: 75.12pt; PADDING-LEFT: 60pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; PADDING-TOP: 25.92pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt; LETTER-SPACING: 0.4pt">"...
Þeytanýn adýmlarýna uymayýn, çünkü o
style="LETTER-SPACING: 0.2pt">size hakikaten apaçýk bir düþmandýr"
(Sure-i
Bakara
168).

style="PADDING-RIGHT: 74.88pt; PADDING-LEFT: 60pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.88pt; PADDING-TOP: 5.28pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.8pt">Ýblisin Hz. Adem ile Hz. Havva'ya
düþmanlýðýný ve onlarýn soyundan gelen insanlara husumetini Kur'ân-ý
Kerim'in ayetleriyle açýklamak istiyorum.

style="PADDING-RIGHT: 74.4pt; PADDING-LEFT: 60.24pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.92pt; PADDING-TOP: 5.28pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">"Hatýrla o vakti ki Rabbin
meleklere: Ben, demiþti, kuru bir çamurdan sûretlenmiþ bir balçýktan bir
be­þer yaratacaðým. O hâlde Ben onun yaratýlýþýný bitir­diðim, ona
ruhumdan üflediðim zaman siz derhal onun için secdeye
kapanýnýz."

style="PADDING-RIGHT: 73.92pt; PADDING-LEFT: 60pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.88pt; PADDING-TOP: 5.04pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Bunun üzerine meleklerin hepsi
toptan secde etti. Ancak iblis, bu secde edenlerle beraber olmaktan
çekinerek dayattý. (Cenab-ý Hak) "Ýblis, sen neye secde edenlerle beraber
deðildin?" dedi. O: "Ben, dedi, kuru bir çamurdan sûretlenmiþ bir
balçýktan yarattýðýn beþer için secde edeyim diye (var) ol­madým."
Cenâb-ý Hak þöyle buyurdu: "O halde cýk buradan. Çünkü sen artýk
kovulmuþlardansýn. Hiç

style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 60pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 3.12pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font3>42


vAlign=top>

cellSpacing=0 cellPadding=0 rules=all border=0 frame=box>
style="PADDING-RIGHT: 50.4pt; PADDING-LEFT: 40.68pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">þüphesiz ceza gününe kadar lânet
senin tepende­dir." O. "Rabbim dedi, öyleyse bana (insanlarýn)
ka­birlerinden kaldýrýlacaklarý güne kadar mühlet ver." Allah: "Haydi
sen (indellal) malum olan (bir) zama­nýn gününe kadar
geciktirilenlerdensin." "Rabbim, dedi, beni azdýrdýðýn þeye (rahmetinden
tard et­mene) mukabil ben de andolsun yer yüzünde on­larýn
masiyetlerini) her halde süsleyeceðim (onlarý kendilerine hoþ
göstereceðim). Onlarýn hepsini top­tan, muhakkak ki azdýracaðým. Ancak
onlardan ihlâ-sa erdirilmiþ kullarýn müstesna" (Sûre-i Hicr
28-40).

style="PADDING-RIGHT: 49.68pt; PADDING-LEFT: 42.12pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.92pt; PADDING-TOP: 4.92pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Emredilen bu secde sebebiyle
iblisin ne derece küstah bir tavýr takýndýðýný ve Allah Teâlâ'ya karþý
hayasýzca itirazda bulunduðunu görmekteyiz. Esa­sýnda bu secde, Hz.
Adem'e ubudiyet manasýnda bir secde olmayýp onun üzerinde tecelli eden
kud-ret-i ilahi için emredilmiþ oluyordu. Aldýðý emrin hik­metine akýl
yormayan iblis, kibire kapýldý ve üstünlük iddiasýyla alçalmanýn en süfli
bir örneðini verdi.

style="PADDING-RIGHT: 50.16pt; PADDING-LEFT: 42.48pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.44pt; PADDING-TOP: 5.16pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Þeytanýn düþmanlýðý sadece Hz.
Adem ve Havva ile sýnýrlý deðildir. Onun neslinden her ferde
düþ­mandýr o. Bu Âyet-i Celile'nin açýk ve seçik beya­nýndan ders
alýp, iblisin süslediði günahlara yak-laþmamalý ve onun tuzaðýna
düþmemelidir.
style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 306.96pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font3>43


vAlign=top>

cellSpacing=0 cellPadding=0 rules=all border=0 frame=box>
style="PADDING-RIGHT: 45.84pt; PADDING-LEFT: 49.8pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.76pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.56pt">Ýblisin Hz. Adem'i ve Hz.
Havva'yý cennetten çý­karmak için
yaptýðý iðva ve hileleri Cenab-ý Hak
âyet-i kerimelerinde þöyle
açýklamaktadýr:

style="PADDING-RIGHT: 45pt; PADDING-LEFT: 49.8pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.92pt; PADDING-TOP: 4.8pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.68pt">"Demiþtik ki: "Ey Âdem, sen
eþinle beraber cen­nette yerleþ. Ondan (cennetin yiyeceklerinden)
ne­resinden isterseniz, ikiniz de bol bol yiyin. (Fakat) þu aðaca
yaklaþmayýn. Yoksa ikiniz de (nefsine) zulmedenlerden olursunuz." Bunun
üzerine þeytan onlarý(n ayaðýný) oradan kaydýrýp içinde
bulunduk­larýndan (onun nimetlerinden) onlarý çýkarývermiþ (mahrum
edivermiþ)di. Biz de: "Kiminiz kiminize düþ­man olarak inin.
Yeryüzünde sizin için bir vakte (ömrünüzün sonuna) kadar durak ve
fâidelenecek þey vardýr." demiþtik." (Sûre-i Bakara 35-36).

style="PADDING-RIGHT: 45.24pt; PADDING-LEFT: 49.68pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.92pt; PADDING-TOP: 4.68pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.44pt">Âyet-i kerimede zikredilen ve
"sýnýr" teþkil eden aðaç ne idi? Allah Teâlâ kitâb-ý ilâhisinde bu
aða­cýn ismini açýklamadý. Sadece cennette bir aðaç ol­duðunu ve
saâdet-i âdemin taðyirine sebep olma hassasý bulunduðunu beyan etmiþtir.
Bundan fazla­sýný bilmekte Allah katýnda bir fayda
yoktur.

style="PADDING-RIGHT: 45.72pt; PADDING-LEFT: 49.32pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.64pt; PADDING-TOP: 5.16pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.92pt">Ýblis yalanlý yeminli konuþmalarý
ile onlarýn cen­netten çýkmasýna sebep olduðu gibi Hz. Adem ile Hz.
Havva'nýn soyundan gelen insanlarýn cennete girmesine engel olmak ister.
Kalbi iman nuru ile ay­dýnlanmýþ bulunan ve Kur'ân-ý Kerim'in
uyarýlarýn-

style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 49.44pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 10.8pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font3>44


vAlign=top>

cellSpacing=0 cellPadding=0 rules=all border=0 frame=box>
style="PADDING-RIGHT: 59.16pt; PADDING-LEFT: 37.92pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.92pt">dan haberdar olan bir genç,
þeytanýn oyununa gel­memeli ve ona ümit verecek bir zaaf
gösterme­melidir.

style="PADDING-RIGHT: 59.16pt; PADDING-LEFT: 38.64pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.56pt; PADDING-TOP: 5.04pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font2
style="LINE-HEIGHT: 17.04pt; LETTER-SPACING: 0.4pt">Müslümanlarýn
Þeytana Karþý Tavýrlarý
Nasýl
Olmalýdýr?

style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 52.2pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 7.2pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font1>a) Þeytanýn hilesine aldanmamalýdýr:

style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 52.92pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 8.16pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font1>Ýþte bunun hilesini tespit eden bir âyet meali:

style="PADDING-RIGHT: 58.32pt; PADDING-LEFT: 38.88pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.16pt; PADDING-TOP: 6.6pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Ýþ olup bitince þeytan der ki:
"Þüphesiz Allah size yalancý çýktým. Zaten benim, sizin üzerinizde hiçbir
hükmüm, nüfuzum da yoktu. Yalnýz ben sizi çaðýr­dým, siz de hemen bana
icabet ettiniz. O halde ku­suru bana yüklemeyin. Kendinizi kýnayýn. Ne
ben si­zi kurtarabilirim, ne de siz beni kurtarabilirsiniz.
Esa­sen beni evvelce (Allah'a) ortak tutmanýzý da mu­hakkak
tanýmamýþtým ya! Zalimlerin, (evet) onlarýn hakký elbette pek acýklý bir
azaptýr" (Sûre-i Ýbrahim style="LETTER-SPACING: -0.45pt">22).

style="PADDING-RIGHT: 58.68pt; PADDING-LEFT: 38.88pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.92pt; PADDING-TOP: 5.04pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Þeytan her türlü zararlý iþleri
yaptýrýr ve imana zarar verecek sözleri söyletir, daha sonra aklýnca, bir
kurnazlýk yoluna saparak kendini mazur göster­meye çalýþýr. Fakat onun
konuþmasý, büyük bir yýr­týðý kapatmayan küçük yama gibi, desisesini
örtme­ye yetmez. Zira yalan sözün harmaný ve sahibine dermaný
olmaz.
style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 303.84pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font3>45


vAlign=top>

cellSpacing=0 cellPadding=0 rules=all border=0 frame=box>
style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 70.56pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font1 style="LETTER-SPACING: -0.7pt">b) style="LETTER-SPACING: 0pt">  style="LETTER-SPACING: -0.15pt">Þeytana tapmamak:

style="PADDING-RIGHT: 76.32pt; PADDING-LEFT: 56.64pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.92pt; PADDING-TOP: 7.2pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 18pt">Þeytan, emrine boyun eydirdiði
kimseleri kendi­ne köle yapmak ister. Onun talimatýna uyan ve
adýmlarýna ayak uyduran kimseleri kendine taptýr­mak ister. Þeytanýn
tuzaðýna düþmememiz için bizi uyaran Rabbimiz, bir âyet-i celile'de þöyle
buyur­maktadýr:

style="PADDING-RIGHT: 76.32pt; PADDING-LEFT: 57.36pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.68pt; PADDING-TOP: 4.8pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 18.24pt">"Ey Ademoðullarý, þeytana
tapmayýn, çünkü o, (sizi Rabbinizden) ayýran bir düþmandýr. (O halde) Bana
ibâdet edin..." (Sûre-i Yasin 60-61).

style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 71.04pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 7.2pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font1 style="LETTER-SPACING: -0.8pt">c) style="LETTER-SPACING: 0pt">  style="LETTER-SPACING: -0.1pt">Þeytaný düþman olarak
tanýmak:

style="PADDING-RIGHT: 74.88pt; PADDING-LEFT: 56.88pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.16pt; PADDING-TOP: 7.2pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 18pt">Ceddimiz Hz. Adem'e ve zevcesi Hz.
Havva'ya amansýz bir düþman olan iblisin ve avanesinin ade-moðullarýna
düþman olacaðý izaha hacet býrakma­yacak derecede açýktýr. Bu sebeple
þeytaný düþman olarak bilmek ve ona karýþ tedbiri elden býrakmamak
gerekir. Bu hususta bizi uyaran bir ayet-i celilede þöyle
buyurmaktadýr:

style="PADDING-RIGHT: 75.36pt; PADDING-LEFT: 56.88pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.16pt; PADDING-TOP: 5.28pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 18pt">"Ey insanlar, þüphe yok ki Allah'ýn
va'di bir ger­çektir. O halde zinhar sizi dünya hayatý aldatmasýn. Çok
aldatýcý (þeytan)da sakýn sizi Allah'ýn (hilmi ve imhâli) ile aldatmasýn.
Çünkü þeytan sizin bir düþ-manýnýzdýr. Onun için sizde onu bir düþman
tutun.

style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 56.64pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 11.28pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font3>46


vAlign=top>

cellSpacing=0 cellPadding=0 rules=all border=0 frame=box>
style="PADDING-RIGHT: 59.76pt; PADDING-LEFT: 35.88pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.16pt">O, (kendisine tabi olan) güruhunu
ancak alevli ce­hennemin yaranýndan olmalarý için da'vet eder."
(Sûre-i Fâtýr 5-6).

style="PADDING-RIGHT: 60.48pt; PADDING-LEFT: 36.24pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.44pt; PADDING-TOP: 4.68pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.92pt">d) Þeytanýn zararýndan korunmak
için istiâze zýrhý giymelidir:

style="PADDING-RIGHT: 59.64pt; PADDING-LEFT: 36.12pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.4pt; PADDING-TOP: 5.28pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.92pt">Bu cihette bizi uyaran Rabbimiz
þöyle buyurmak­tadýr:

style="PADDING-RIGHT: 59.52pt; PADDING-LEFT: 37.08pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.32pt; PADDING-TOP: 5.28pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.92pt">"Eðer þeytandan bir fit (gelip)
seni dürterse he­men Allah'a sýðýn. Çünkü o, hakkýyla iþitici tam
bilici­dir" (Sûre-i Ârâf 200).

style="PADDING-RIGHT: 59.04pt; PADDING-LEFT: 36.96pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.32pt; PADDING-TOP: 5.16pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 16.92pt">Yapacaðýmýz tavsiyenin daha iyi
anlaþýlmasý için bir misalle söze baþlamak istiyorum. Kýrda yolculuk yapan
bir kimseye çoban köpeði saldýracak olsa taþ, çomak ve benzeri þeylerle
kendini ondan koru­masý çok zordur. Doðrudan doðruya çobana
sesle­nip "Dayý! Ne olursun, þu köpeðini benden uzak­laþtýr"
demesi, daha uygun bir tedbir olur.

style="PADDING-RIGHT: 59.4pt; PADDING-LEFT: 36.96pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.92pt; PADDING-TOP: 4.92pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.16pt">Þeytanýn iðvâsýna karþý "Euzü"
çekerek Allah'a sýðýnan insan, daha emniyetli bir yol takip etmiþ ve daha
müessir bir tedbir almýþ olur. "Allahümmahfaz-ni min þerriþ-þeytâni ve
mülâabetiþ-þeytâni fil-yaka-zati vel menâm"(1) diye duâ da
edebilir.
style="PADDING-RIGHT: 60.96pt; PADDING-LEFT: 37.92pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.04pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font0 style="LINE-HEIGHT: 12pt">(1) Mânâsý: Yâ Allah, þeytanýn
þerrinden, uyanýklýk ve uyku halinde (benimle) oynaþmasýndan beni sen
koru.

style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 301.92pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 7.68pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font3
style="LETTER-SPACING: -0.45pt">47


vAlign=top>

cellSpacing=0 cellPadding=0 rules=all border=0 frame=box>
style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 72.48pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font1>e) Allah Teâlâ'yý zikirden uzak durmamalýdýr:

style="PADDING-RIGHT: 77.04pt; PADDING-LEFT: 58.56pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.16pt; PADDING-TOP: 6.96pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Cenab-ý Hak bu hususta biz
kullarýný uyarmakta ve þöyle buyurmaktadýr:

style="PADDING-RIGHT: 77.04pt; PADDING-LEFT: 59.28pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.44pt; PADDING-TOP: 5.04pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">"Kim o çok esirgeyici (Allah)ýn
zikrinden göz yu­marsa biz ona þeytaný musallat ederiz. Artýk bu onun
(ayrýlmaz) bir arkadaþýdýr." (Süre-i Zuhruf 36).

style="PADDING-RIGHT: 76.56pt; PADDING-LEFT: 59.04pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.2pt; PADDING-TOP: 4.8pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Allah Tealayý zikreden kimsenin
etrafýný çepçev­re melekler kuþatýr. Þayet zikirle alakadar olmazsa
onun etrafýný þeytanlar istila eder. Uyanýk bir Müslü­man, þeytanýn
zararýndan korunmak için her vesile ile Rabbini
zikretmelidir.

style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 73.44pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 6pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font2>Deðerli Gençler!

style="PADDING-RIGHT: 75.84pt; PADDING-LEFT: 59.04pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.16pt; PADDING-TOP: 6.48pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Dumaný kesilmiþ zehirli bir
alevden yaratýlmýþ bu­lunan þeytan; inkarcý, bozguncu ve insandaki
nef­sani kuvvetleri tahrik edici þerli bir varlýktýr. Yaratýl­dýðý
maddenin özelliklerini kendinde toplayan þey­tan, alev gibi oynak,
ateþ gibi yakýcý ve duman gibi leke yapýcýdýr. O, acýtmasý olup acýmasý
olmayan ve her türlü þerrin teþvikçisi bulunan ezeli bir düþman­ style="LETTER-SPACING: -0.5pt">dýr.

style="PADDING-RIGHT: 76.32pt; PADDING-LEFT: 58.56pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 15.12pt; PADDING-TOP: 5.04pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Ýslâmî yollarýn haramisi bulunan
þeytan, insanlarý Allah'a kulluktan engellemeye çalýþýr. Onun hedefi, her
nasýl olursa olsun, insanýn zarar görmesidir.
style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 58.56pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font3>48


vAlign=top>

cellSpacing=0 cellPadding=0 rules=all border=0 frame=box>
style="PADDING-RIGHT: 59.4pt; PADDING-LEFT: 36.36pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.68pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.16pt">Kiþi nefsani ve þeytani yollarda
servetinin tama­mýný tüketse þeytandan en küçük bir itiraz yüksel-mez.
Fakat Allah Teala'nýn rýzasýný kazanmak için bir hayýr yapmaya kalksa veya
zekât vermek istese, "fakir olacaksýn" diye korkutur" (bakýnýz: Sure-i
Ba­kara 268)

style="PADDING-RIGHT: 59.04pt; PADDING-LEFT: 37.2pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.32pt; PADDING-TOP: 4.68pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">O, mü'minlere kulluk vazifesini
unutturmak ve zi­hinlere yerleþmiþ bulunan ibadet þuurunu silip
on­larý haylaz hale getirmek ister. Þahsî her tarafýndan kuþatýp
þehvani ve þeytani yollara sevketmeye uð­raþýr ve her dediðini yapacak
bir uþak haline getirir.

style="PADDING-RIGHT: 58.92pt; PADDING-LEFT: 37.2pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 14.16pt; PADDING-TOP: 5.16pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Husumet dolu özde, insaný inciten
sözde, dan­sözü seyreden gözde onun fitlemesi vardýr. Yalan yere
yeminde, mümine beslenen kinde, eksik tartý­lan vezinde onun teþviki
vardýr. Haram yemeklerde onun yaðý, içki kadehinde onun parmaðý, kumar
ma­sasýnda onun tuzaðý bulunmaktadýr.

style="PADDING-RIGHT: 58.44pt; PADDING-LEFT: 37.44pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; TEXT-INDENT: 13.68pt; PADDING-TOP: 5.28pt; TEXT-ALIGN: justify"> class=font1 style="LINE-HEIGHT: 17.04pt">Cinayet iþlenen býçakta, þerre
açýlan kucakta, fe­sat tezgahlanan ocakta onun körüklemesi vardýr.
Secdeye konmayan baþta, yetime atýlan taþta, her zaman ve her yaþta onun
iðvasý vardýr.
style="PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-LEFT: 302.04pt; PADDING-BOTTOM: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; TEXT-ALIGN: left"> class=font5
style="LETTER-SPACING: -0.65pt">49


vAlign=top>


Mehmed Emre - www.ihya.org - Gençlere Öğütlerim


Eserin yazarı Mehmed EmreEser: Gençlere Öğütlerim

03.11.2009 tarihinden beri 4811 defa okundu. Son gösterim: 17.01.2022 - 05:54

Kitaplardan Konular

· Fitne ve Fesattan Sakinmak
· Selamlasmayi Ihmalden Sakinmak
· Dalâletten Sakinmak
· Sözlesmeye Vefasizliktan Sakinmak
· Günahlardan Sakinmak
· Riyadan Sakinmak
· Münafikliktan Sakinmak
· Kumardan Sakinmak
· Seytana Uymaktan Sakinmak
· Gençligin Kiymeti ve Gençlerin Degeri
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber