Açılış  Giriş Sayfası Yap
Favori  Sık Kullanılanlara Ekle
www.ihya.org 4. yilinda
MC ÜYE İŞLEMLERİ
Üyeadi:
Parola :

Kitaplık > Mehmet Oruç > Dinlerarasi DIYALOG TUZAGI ve Dinde Reform > Fikih kitaplari ve Mealler

Fikih kitaplari ve Mealler

· HADÎS TARİHİ
· 1- TESBÎTÜ'S-SÜNNE
· 2- TEDVİNÜ-S-SÜNNE
· 3- TASNİFU'S-SÜNNE
· TASNİF NEDİR?
· BU SAFHANIN ZAMANI:
· TASNÎF ÇEŞİTLERİ:
· 1- Ale'l-Ebvâb Tasnif:
· 2- Ale'r-Ricâl Tasnîf:
· BABLARA GÖRE TASNÎF ÇEŞİTLERİ:
· 1- Câmi'ler:
· 2- Sünen'ler:
· 3- Musannaf'lar:
· İMAM MÂLİK B. ENES VE MUVATTA’I:
· İmam Mâlik:
· Sünnete Saygısı:
· Fetvada Titizliği:
· Mezhebi:
· Muvatta
· Muvatta'nın Sıhhat Durumu:
· Muvatta Niçin Kutüb-i Sitte'ye Dahil Edilmedi?
· Muvatta Tarzı:
· Muvatta'nın Şöhreti:
· Muvatta'nın Şerhleri:
· AHMET İBNU HANBEL:
· Talebeleri:
· Mezhebi:
· Eserleri:
· El-Mûsned:
· El-Müsned'in Sıhhat Durumu:
· Müsned'in Rivayeti:
· Müsned Üzerine Çalışmalar:
· KÜTÜB-İ SİTTE MÜELLİFLERİ, ŞARTLARI, MEVKİLERİ
· Kısa Tanıtma:
· Umumî Bilgiler:
· Hadîs Miktarı:
· KÜTÜB-İ SİTTE'NİN ŞARTLARI:
· Mustakil Eserler:
· Müşterek Şartlar:
· Hususî Şartlar:
· Râvilerin Tabakaları:
· Sahîheyn:
· Sahihayn'ın Mukayeyesi:
· Buhâri İle Müslim Arasındaki Farklar:
· Sahîheyn'de Muallak Hadîs:
· Buhârî'de Muallak Hadîsler:
· Sahîheyn Dışında Sahîh Hadîs:
· Sünen-i Erba'a'nın Şartları:
· Sünen-i Erba'a'da Üç Kısım Hadîs:
· Ashabu’s-Sünen:
· KÜTÜB-İ SİTTE MÜELLİFLERİNİN HAYAT VE ESERLERİ:
· İMAM BUHÂRÎ VE SAHÎHİ:
· Nesebî:
· Yetişmesi:
· Kendisinden Hadîs Alanlar:
· Fıkıh Yönü:
· Zeka Ve Hâfızası:
· Dindarlığı:
· Mezhebi:
· Buhârî'nin Ebû Hanîfe İle İhtilafı:
· Buhara Valisi İle Anlaşmazlığı:
· Vefatı:
· Te'lifatı:
· Buhârî'nin Sahih'i:
· Üstünlük Sebebi:
· Hadîste Metodu:
· Ravi'nin Ahvali:
· Sahîh-i Buhâri'nin Tertibi:
· Tertibde Fıkhî Gaye:
· Hadîslerin Tekrarı:
· Bab Başlığı:
· Buhârî'de Hadîs Miktarı:
· Buhârî'yi Tenkid:
· Buhârî'nin Nüshaları:
· Nesefî Nüshası:
· Yûnînî Tarafından Sunulan Hizmet:
· Nüsha Farklarının Sebepleri Ve Mahiyeti:
· Nüsha Farklarının Mahiyeti:
· Buhârî Üzerine Yapılan Çalışmalar:
· İMAM MÜSLİM VE SAHÎHİ:
· Hayatı:
· Eserleri:
· Fazileti:
· Sahîh'i:
· Tertib Tarzı:
· Hadîs Sevkinde Titizliği:
· Muhtevada Seçkinlik:
· Rical'de Titizliği:
· Müslim Üzerine Yapılan Çalışmalar:
· Müslim'in Şerhleri:
· Sahîheyn'in Mukâyesesi:
· Buhârî'nin Üstünlüğü:
· Sahiheyn'i Tenkid:
· EBU DAVUD VE SÜNEN'İ:
· Hayatı:
· Fazîleti:
· Hadîs Almada Prensibi:
· Eserleri:
· Ebu Davud'un Bir Uyarısı:
· Sünenu Ebî Dâvud:
· Sünen'in Sıhhat Durumu:
· Niçin Sâlih?
· Sünen'in Tertîbi:
· Farklı Nüshaları:
· Ebu Davud Üzerine Çalışmalar:
· TİRMİZÎ VE SÜNEN'İ:
· Hayatı:
· Hafızası:
· Dindarlığı:
· Hadîs İlmine Hizmeti:
· Sahîh'i:
· Bab Başlıkları:
· Babların Tanzîmi:
· Hadîslerin Kısaltılması:
· Tâlik:
· Usul-Hadîsleri:
· Şerhleri:
· NESÂÎ VE SÜNENİ:
· Hayatı:
· El-Müctebâ:
· Tertîbi:
· Şerhleri:
· İBNU MÂCE VE SÜNEN'İ:
· Hayatı:
· Sünen'i:
· Sünen Üzerine Yapılan Çalışmalar:
· ŞİA'DA HADÎS TEDVÎNİ:
· Müsned-i Zeyd:
· Şia'nın Tedvîn'i:
· ÜÇÜNCÜ ASIRDA RİCAL ÇALIŞMALARI:
· Üçüncü Asırda Yetişmiş Rical Çalışması Ağır Basan Bazı Şahsiyetler:
· 1- Ebu Hatim Er-Razî:
· 2- Ali İbnu'l-Medînî:
· 3- Yahya İbnu Ma'în:
· 4- Fesevî:
· 5- İbnu Ebî Hatîm:
· El-Cerh Ve't-Ta'dîl:
· 6- Ebû Avane:
· Üçüncü Asrın Ehemmiyeti:
· Üçüncü Asırdan Sonra Telîf Edilen Bazı Orijinal Eserler:
· 1- Me'âcimu't-Taberânî:
· 2- Dârakutnî Ve Süneni:
· HADÎS MÜELLEFATININ TABAKÂTI:
· Tabakalara Ayırmanın Önemi Ve İlk Taksimler:
· Suyûti'nin Taksimi:
· Dehlevî'ye Göre Hadîs Müellefâtı'nın Tabakâtı:
· Netice Olarak:
· 4- TEHZÎBU'S-SÜNNE
· TEHZÎB DEVRİ:
· 1- Cem Çalışmaları:
· Ahkam Hadîslerini Cemeden Eserler:
· 2- Zevâid Çalışmaları:
· 3- İhtisar Çalışmaları:
· 4- İstidrâk Çalışmaları:
· 5- Et-Terğîb Ve't-Terhîb:
· 6- İstihrâc Çalışmaları:
· 7- Rical Çalışmaları:
· 1- Sika Ve Zayıflara Şâmil Olanlar:
· 2- Sâdece Sikalara Şamil Olanlar:
· 3- Sadece Zayıflara Şamil Olanlar:
· 4- Sahabeler Üzerine Te'lîfler:
· 5- Husûsî Müellefatın Ricaline Tahsîs Edilen Kitaplar:
· 6- Müdellisleri Tanıtan Kitaplar:
· 7- Diğer Rical Kitapları:
· a- Tabakât Kitapları:
· b- Meşyahat Kitapları:
· c- Vefayat Kitapları:
· d- Esma, Küna, Elkâb Ve Ensab Kitapları:
· e- Mübhemat Kitapları:
· f- Esma Ve Ensabda Müştebih, Müttefik, Muhtelif Ve Mü'telif Olanlar:
· g- Tevârîhü'l-Müdün:
· 8- Lügat (Garîbu'l-Hadîs) Çalışmaları:
· 9- Hadîs Ağırlıklı Kitaplar:
· 10- Tahrîc Kitapları:
· 11- Mevzu Hadîsler Üzerine Te'lifat
· 12- Meşhur Ve Müştehir Hadîsler Üzerine Telîfat
· 13- Cüz'ler
· 14-Hadîs Bulmada Yardımcı Telifat
· SELEF VE SELEFİYE
· Aldanılan Bir Husus:
· Selefiye
· SÜNNETİN SOSYOLOJİK TAHLÎLİ
· Kültür-İslâm:
· Sünnet:
· Bid'at:
· Örf:
· Kültürde Ferdiyet:
· ALTI İMAM'IN MENÂKIBI VE AHVÂLİ
· İmam Mâlik:
· Buhârî
· Müslim
· Ebu Dâvud
· Tirmizî
· Nesâî
· Ehl-i Hadis:
· Ehl-i Sünnet:
· Kaynaklar 1
· Kaynaklar 2

Ondört asirdir, dinimizi meallerden ögrenme kültürümüz yok iken, son yillarda niçin bu yola yönelindi, bunda maksat neydi? Sebilürresad Mecmuasi’nin 18 Safer 1924 tarihli ve 618 numarali sayisindaki, “Yeni Kur’an Tercümesi” baslikli yazida, bu sorunun cevabi özetle söyle veriliyor:

Kur’an-i kerim’i tercüme etmek, basip yaymak bir müddetten beri moda oldu. Ne gariptir ki, ilk defa bu ise tesebbüs eden, Zeki Megamiz isminde, Arap asilli bir Hiristiyandir. Fakat isminin duyulmasi üzerine, tercümeyi nesirden vazgeçti.

Daha sonra Cihan Kütüphanesi(yayinevi) sahibi Ermeni Mihran Efendi acele olarak, diger bir tercümenin basimina basladi ve az zamanda sona erdirerek, “Türkçe Kur’an” ismiyle yayinladi.

Asirlardir, bütün ömürlerini dini yaymakla geçiren, bu ugurda hiçbir fedakârliktan kaçinmayan Islâm âlimlerinin, Kur’an-i kerimin tercümesini, meallerini hazirlamayip da, gayri müslimlerin böyle bir çalisma yapmasi, düsündürücü olsa gerekdir... Tercüme ve meal, gerçekten dine faydali olsaydi, Islâm büyükleri bu faaliyeti gayri müslimlere birakirlar miydi?

Hiristiyan yayimcilar tarafindan baslatilan Kur’an tercümesi kampanyalari, siddetli tenkitlere mâruz kalmistir. Kur’an-i kerimin tercüme ve meallerinin yayilmasi karsisinda, Diyanet Isleri Baskanligi da hareketsiz kalmamis, Müslüman halki uyandirmak maksadiyla o tarihte bir beyanname yayimlamistir.

Bu beyanname özetle söyleydi:

1- Kur’an tercümesi furyasi, Ikinci Mesrutiyet’in ilanindan sonra baslamis zararli bir faaliyettir.

2 - Ikinci Mesrutiyet’ten önce, Osmanli devleti, dini yayinlari kontrol altinda tutuyor ve ulu orta, yalan-yanlis tercüme ve tefsirlerin nesrine asla müsaade etmiyordu.

3- Mesrutiyet’ten sonra, basin hürriyetinden istifade eden birtakim art niyetli kimseler, gayri müslimler, sinsi gayelerine uygun Kur’an tercümeleri nesrine baslamislardir.

4- Türkçe Kur’an demek, küfür sözüdür. Kur’an-i kerim Ilâhidir. Kur’an’in tercümesi olmaz.

5- Kur’an tercümeleri vasitasiyla, Islâm dünyasinda bir reform hareketi baslatmak istemisler ve muvaffak da olmuslardir.

6- Islâmiyeti halka ve gençlere Kur’an tercüme ve mealleri ile ögretmeye çalismak, son derece yanlis ve zararli bir metoddur. Islâmiyet, Kur’an tercümesinden degil, islam âlimlerinin, halk için yazdiklari ilmihâl (akaid, fikih, ahlâk) kitaplarindan ögrenilir.

Bilhassa ilk zamanlar çesitli maksatlarla kimler Kur’an tercümesi yapmamistir ki? Tercüme paralari ile meyhanede her aksam arkadaslarina içki ismarlayan Ömer Riza Dogrul... Arapça bilmeyen Ismail Hakki Baltacioglu... Yillar geçtikten sonra nasil bir inanca sahip oldugunu, kendisi ilan eden Abdülbaki Gölpinarli ve daha niceleri...

Anadolu’muzun yetistirdigi büyük âlimlerden Imam-i Birgivî hazretleri, bu konu ile ilgili olarak su hadis-i serifleri bildirmektedir:“Bir kimse, Allahin kitabini kendi fikri, görüsü ile tefsir etse ve bu tefsirinde isabet etmis bulunsa, açiklamasi dogru olsa bile hata etmis olur.” “Kim ki, Kur’an hakkinda, ilmi olmadigi hâlde, kendi kafasina göre açiklarsa, cehennemdeki yerine hazirlansin.”

Son devrin büyük din âlimlerinden Seyhülislâm Mustafa Sabri Efendi, Mes’eletü Tercümeti’l-Kur’an adli eserinde, Kur’an tercümesi modasinin arkasindaki gizli ve sinsi emelleri ve dinimizi içten yikma plânlarini açiklamaktadir. Bu kitap Bedir Yayinevi tarafindan basilmistir.

Netice olarak sunu söyleyebiliriz: Asirlardir din, meallerden, Kur’an tercümelerinden degil, fikih kitaplarindan, ilmihâl kitaplarindan ögrenilmistir. Dinimizi dogru olarak ögrenebilmek için, bu saglam yolu devam ettirmemiz, çikmaz yollara sapmamamiz sarttir. Çikmaz yollara sapan, kurda kusa yem olmaya mahkûmdur!
Mehmet Oruç - www.ihya.org - Dinlerarasi DIYALOG TUZAGI ve Dinde Reform


Eserin yazarı Mehmet OruçEser: Dinlerarasi DIYALOG TUZAGI ve Dinde Reform

03.11.2009 tarihinden beri 9032 defa okundu. Son gösterim: 01.08.2021 - 02:06

Kitaplardan Konular

· “Kelam” ve “Fıkıh” düşmanlığı
· Mecusinin hakkını araması
· Hoşgörünün perde arkası
· Prof. Campenhausen'in üzüntüsü
· Dinin yeniden yorumlanması
· Batı, tasavvufa da el attı
· İngilizlerin “İslamı Nasıl Yıkabiliriz?” plânı
· Yeni İslâmcılık projesi
· Fikih kitaplari ve Mealler
· Resimli erotik İnciller?
Google
 
Web ihya.org
CepAlem Gazeteler E-Kart E-Kitap Saglik Şiirler Sözlük
Kuran Meali Hadis Namaz Vakitleri Ingilizce Samil Fıkıh Fetva Rüya Tabiri
Kamus Hikayeler Forum Dini Terimler Haberler Oyun Resimler Ilahiler
Terimler isimler Sosyal Kavram Hadis Sözlügü imsakiye
Üniversite taban puanları ilmihal Rehber